Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Audio Westland Verstandig niet blij met oplossing Olsthoorn-ranch maandag 21 mei 2018 18:06

Westland Verstandig niet blij met oplossing Olsthoorn-ranch

De raadsfractie van Westland Verstandig heeft geen goed gevoel bij het akkoord dat door het college van B en W is bereikt met Jan Olsthoorn. De voorlopige overeenkomst met de eigenaar van de Olsthoorn-ranch in Naaldwijk is bedoeld om een einde te maken aan het jarenlange strijdig gebruik van een voor glastuinbouw bestemd perceel. Westland Verstandig wil niet alleen het hoofdlijnenakkoord zien, maar ook de belangrijkste correspondentie en stukken uit het dossier. "Ik neem aan dat het college deze op morgen direct zal verstrekken, zodat we ons kunnen voorbereiden op de commissievergadering aan de hand van het dossier", stelt fractievoorzitter Peter Duijsens maandag. Die vergadering is woensdagavond."De afgelopen dagen ontvingen we vele reacties van betrokken burgers, die zich terecht ernstig storen aan deze gang van zaken. In de commissievergadering zal ik een aantal reacties voorlezen", kondigt Duijsens aan.Hij wijst er op, dat zijn fractie tegen blindelingse handhaving is. "Waarom het Italiaans dorp laten slopen, de alpaca-ranch wegwerken met dwangsommen, burgers pesten met handhaving zonder een concreet belang en dat vaak na meerdere tientallen jaren ander gebruik en gedogen vanuit de gemeente?", schrijft Duijsens. "Waarom de kleine gevallen wel - met heel veel persoonlijk leed - aanpakken en sommige grote gevallen een 'goudomrande regeling' aanbieden (met wonen, horeca, groen etc.) of ongemoeid laten (vele bekende gevallen, waar geregeld feesten en partijen gegeven worden)? Dit getuigt niet van een goed bestuur. Onze fractie meent dat deze onzinnige handhaving moet stoppen en we alleen wanneer er serieuze reconstructieplannen zijn ander gebruik moeten beëindigen", besluit hij.
Lees meer
Uitbreidingsplan Naaldwijkse Joannesschool onder tijdsdruk maandag 21 mei 2018 15:03

Uitbreidingsplan Naaldwijkse Joannesschool onder tijdsdruk

Als de gemeenteraad van Westland op 12 juni besluit om de Naaldwijkse Joannesschool met twee lokalen uit te breiden, dienen deze nog in de aankomende zomervakantie te worden gebouwd. Anders is er onvoldoende plek voor alle nieuwe leerlingen die bij de school aan het Wollegras staan ingeschreven. Onder meer doordat er nog geen bewonersavond was gehouden, kon een kredietvoorstel niet eerder bij de Westlandse gemeenteraad worden ingediend. Een blik op de kalender leert, dat het hoe dan ook een race tegen de klok wordt. Het college van B en W stelt, dat spoed is geboden, omdat er nog aannemers moeten worden geselecteerd en materialen worden besteld. Enkele wijkbewoners hadden er bezwaar tegen, dat er mogelijk een circulatieplan voor het autoverkeer zou komen, waardoor de rood-witte belemmeringspaaltjes uit de Boterbloem zouden worden verwijderd. De gemeente heeft nu een andere oplossing voor het breng- en haalverkeer bedacht, waardoor de paaltjes kunnen blijven staan. Dit is schriftelijk aan de bezwaarmakers bevestigd. Geen alternatieve locatie "Bij ieder project moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat, ondanks de inspanningen van zowel schoolbesturen als gemeente, de planning niet wordt gehaald. Dit kan tot gevolg hebben dat een school tijdelijk (veel) te krap gehuisvest is. In sommige kernen is de mogelijkheid om van een ander gebouw gebruik te maken. In Naaldwijk is dit lastig. Er is dus eigenlijk geen alternatieve locatie", schrijft het college. Een eventuele school in de wijk Hoogeland is geen kortetermijnoplossing, maar zou pas over een aantal jaren een mogelijk alternatief kunnen zijn. In het onderzoek naar een school in Hoogeland zullen dan overigens ook eventuele alternatieve gebruiksmogelijkheden voor deze uitbreiding van de Joannesschool, zoals kinderopvang, worden meegewogen. Het gevraagde krediet, ter grootte van ruim 611.000 euro, staat op de agenda van de raadscommissie Maatschappelijke Ondersteuning van 28 mei. Vervolgens zou er in de gemeenteraadsvergadering van 12 juni een klap op gegeven moeten worden. De raad heeft eigenlijk geen keus, zo blijkt uit het voorstel van B en W. "Indien uw raad zou besluiten om geen krediet beschikbaar te stellen, dan hebben de betreffende leerlingen na de zomervakantie geen plek op school", staat er letterlijk.
Lees meer
Video Waterberging op grond Olsthoorn-ranch vrijdag 18 mei 2018 14:02

Waterberging op grond Olsthoorn-ranch

Jan Olsthoorn, eigenaar van de Olsthoorn-ranch aan der Galgeweg in Naaldwijk, verkoopt 3 hectare van zijn grond aan de gemeente, zodat daar een waterberging kan worden aangelegd. In ruil daarvoor wordt de bestemming van de resterende grond gewijzigd van glastuinbouw in wonen, zodat Olsthoorn in zijn ranch kan blijven wonen. De schuur op zijn terrein krijgt een maatschappelijke functie waarbij in beperkte mate ook besloten bijeenkomsten zijn toegestaan. Deze zogeheten 'package deal' is de uitkomst van een van de langstlopende handhavingsdossiers in Westland. Al sinds 2012 wordt geconstateerd dat op het perceel activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Sinds 2015 werd onderzocht of sommige daarvan toch gelegaliseerd konden worden. Maar eind 2016 kwam een verzoek tot handhaving bij de gemeente binnen. Dat leidde ertoe dat het college begin dit jaar Olsthoorn liet weten een dwangsom te willen opleggen. Twee weken later meldde die akkoord te gaan met het hoofdlijnenakkoord. Volgens het college wordt met het akkoord mogelijk om in een van de laagst gelegen delen van Nederland een waterberging voor calamiteiten te realiseren. Gezien de woningbouw tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande is het nodig om minimaal 50.000 m3 water te kunnen bergen. Daarvan kan nu zo'n 20.000 m3 aan opslag worden gerealiseerd. Het gebied zal openbaar terrein worden, waar men door de natuur kan lopen en wordt doorverkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland.Tegelijk wordt er op kosten van Olsthoorn elders in de regio een stuk nieuw tuinbouwgrond gekocht, om het aan de tuinbouw onttrokken gebied te compenseren. Het akkoord komt aan de orde in de vergadering van de commissie EFO op 23 mei. De raad moet een besluit nemen over het wijzigen van het bestemmingsplan en geld beschikbaar stellen voor de aankoop van de grond die wordt doorverkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland.Burgemeester Van Ardenne ziet de deal als een voorbeeld voor andere zaken. Ze hoop dat er meer van dergelijke deals kunnen worden gesloten in de toekomst. Naar verwachting duurt het nog wel een jaar of vier voordat alles helemaal rond is.
Lees meer
Arbeidsmigranten in kantoorpand Tiendweg vrijdag 18 mei 2018 11:11

Arbeidsmigranten in kantoorpand Tiendweg

Het college van B en W van Westland stemt ermee in dat in het leegstaande kantoorpand aan de Tiendweg 18 in Naaldwijk arbeidsmigranten worden gehuisvest. Hoewel eigenaren van omliggende kantoren en het naastgelegen Carlton hotel al hebben laten weten dat niet te zien zitten, vindt het college de huisvesting van arbeidsmigranten belangrijker dan het handhaven van de kantoorbestemming op die locatie. Tegen het besluit van het college kan nog wel bezwaar worden gemaakt. Al eind vorig jaar heeft uitzendbureau EG Personeelsdiensten een vergunning aangevraagd om het kantoorpand om te bouwen. Er wordt een verdieping op gezet om 38 wooneenheden voor twee personen mogelijk te maken. De bedoeling is dat het pand de komende tien jaar gebruikt wordt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Met de gemeente worden afspraken gemaakt om overlast te voorkomen. Volgens het college vraagt het huisvestingsprobleem, er moeten in de regio minimaal 2000 bedden bijkomen, om onconventionele maatregelen. De provincie wil meewerken aan het benutten van ruimte buiten de kernen, als de beschikbare opties binnen de kernen óók benut worden. De Tiendweg is daarvan een voorbeeld. Wel betreurt het college dat direct betrokkenen en de gemeenteraad niet vóór de publicatie van de aanvraag eind januari op de hoogte zijn gesteld. De locatie heeft de ruimtelijk-stedenbouwkundige en milieutechnische toets, evenals een bouwkundige toets, met succes doorstaan, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. De brief staat op de agenda van de commissie EFO op 23 mei. Dan kunnen raadsleden opmerkingen en suggesties aandragen, waarna het college op 29 mei een klap op de vergunning geeft die vervolgens de bezwaarprocedure ingaat. Het college wijst erop dat de afhandeling en besluitvorming over de omgevingsvergunning zijn bevoegdheid is.
Lees meer