Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Midden-Delfland wijst verdere gasboring af vrijdag 13 juli 2018 14:02

Midden-Delfland wijst verdere gasboring af

De gemeente Midden-Delfland is tegen het verder boren naar aardgas in het gaswinningsveld Gaag-Monster. In een zienswijze op het winningsplan stelt de gemeente 'fel tegenstander' te zijn van het via fracking 'schrapen van fossiele brandstoffen uit de bodem' door de NAM. Het ministerie van EZ en Klimaat wordt gevraagd met de NAM in gesprek te gaan over het beëindigen van de gaswinning. Volgens de gemeente is verder boren in strijd met het beleid om Nederland van het gas af te halen. Bovendien is het gebied aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap en geven alle rapporten aan dat er bij gaswinning risico is van bodemdaling en aardbevingen. Dat fracking eerder is toegepast en dat er geen gevolgen van zijn waargenomen, wil niet zeggen dat fracken géén schadelijke effecten heeft. En schade aan het landschap is onomkeerbaar, zo betoogt de gemeente. Als de rijksoverheid toch voorrang geeft aan het economisch belang op de kortere termijn, dan verlangt Midden-Delfland bescherming van het landschap en compensatie van de eventuele schadelijke gevolgen. Er moet vastgesteld worden hoe de situatie nu is en de gevolgen van de winning moeten goed in kaart worden gebracht. De materiële schade moet dan volledig worden vergoed en schade aan het landschap moet worden gecompenseerd.Reactie Mijn PartijHet indienen van een zienswijze omtrent deze vergunningsaanvraag is een bevoegdheid van B en W. Dat dit zonder overleg met de gemeenteraad is uitgevoerd, wordt het college niet in dank afgenomen door de fractie van Mijn Partij. Dat bleek vrijdagavond uit een brief van de fractie.Mijn Partij vindt, dat de zienswijze te welwillend wordt afgesloten. De kritiek betreft vooral de zinsnede "wordt de vergunning onverhoopt toch verleend …". Daar had naar de mening van Mijn Partij op moeten volgen: "Echter, alles in overweging nemende is onze conclusie dat de winningsvergunning moet worden geweigerd".De fractie eindigt de brief met twee vragen aan B en W: "Welke goede redenen had u om in deze procedure de Raad over te slaan gezien het maatschappelijk belang van dit dossier?" en "Waarom is er in dit dossier geen aansluiting gezocht bij Maassluis en Westland?"
Lees meer
Video Meer over huisvesting arbeidsmigranten in september woensdag 11 juli 2018 16:04

Meer over huisvesting arbeidsmigranten in september

Wethouder Karin Zwinkels van de gemeente Westland hoopt in september meer te kunnen zeggen over locaties waar tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk zou moeten zijn. Gedacht wordt aan zo’n zestien plekken vlakbij tuinbouwgebieden. De lokale partijen GBW, LPF en Westland Verstandig vinden de zoektocht te lang duren en willen opnieuw huisvesting op tuinbouwbedrijven mogelijk maken. Een motie van deze drie partijen om tegelijkertijd te gaan werken aan een regeling voor 'huisvesting bij de kweker' werd dinsdagavond uiteindelijk nog niet in stemming gebracht. Dit zou het huidige proces doorkruisen waarin Zwinkels bezig is in samenwerking met uitzendbureaus en tuindersorganisatie LTO Glaskracht. Jacco Vooijs van LTO had als inspreker in de raadsvergadering een dringend beroep op de gemeenteraad gedaan om "de broedende kip niet te storen". De meeste andere fracties waren het daar mee eens. Zwinkels wil structureel 2.000 bedden regelen en zoekt daarvoor geschikte locaties. "Het college zit niet stil, we nemen geen reces", aldus Zwinkels. De drie lokale partijen vinden dat het allemaal al te lang duurt en willen het probleem direct aanpakken. Daarom willen ze dat tegelijkertijd alsnog een regeling wordt ontwikkeld waarbij kleinschalige huisvesting in het glastuinbouwgebied op eigen bedrijf mogelijk gemaakt wordt. Die regeling zou moeten voortduren totdat er feitelijk huisvesting voor tenminste 2.500 tijdelijke arbeidsmigranten -werkzaam in Westland- mogelijk is gemaakt. De inmiddels aan glastuinders verleende tijdelijke vergunning, zou dan een half jaar na het bereiken van die doelstelling moeten aflopen. Zwinkels merkte daarover op: "Wij hebben ook geen mensen om zo’n regeling te handhaven."
Lees meer
‘Bomen op Marktplein worden goed in de gaten gehouden’ woensdag 11 juli 2018 00:12

‘Bomen op Marktplein worden goed in de gaten gehouden’

Dat meerdere nieuwe bomen op het Marktplein in 's-Gravenzande verpieterd zouden zijn, is schijn. Deze platanen worden goed in de gaten gehouden, stelde wethouder Cobie Gardien van de gemeente Westland dinsdagavond in de gemeenteraad. Zij kwam met deze geruststellende woorden in reactie op een rondvraag van Peter Duijsens (Westland Verstandig). Hij zegt sinds medio vorige week talrijke telefoontjes te hebben ontvangen van bezorgde burgers die zich afvragen waarom de bomen geen water krijgen. Volgens wethouder Gardien hebben de bomen te kampen met de sterk wisselende omstandigheden van de aflopen tijd. Eerst een overvloed aan water en vervolgens een periode van langdurige droogte. "Dit geeft boomstress", aldus Gardien. "En dat is een reden om de situatie extra goed in de gaten te houden." Er worden volgens haar herhaaldelijk vochtmetingen gedaan door een externe adviseur om te bepalen wanneer het nodig is de bomen water te geven. Overlevingsreactie De bomen hebben veel blad laten vallen, omdat er nog geen goede vochttoevoer is en er door de weersomstandigheden sprake is van extreem veel verdamping en van verbranding van het blad. Volgens de ingeschakelde deskundige is het afstoten van het blad een reactie om te overleven. De huidige kale aanblik van de bomen betekent niet dat ze dood zijn, want op de twijgen zitten alweer jonge knoppen. "Het afschilferen van de bast zie je op dit moment bij vrijwel alle platanen in heel Nederland en dat is een natuurlijke reactie op de extreme omstandigheden en de groei van de stam", aldus Gardien. Na de extreem hevige regenval van eind mei was er eerst sprake van een te natte situatie rondom de bomen. Inmiddels heeft de grondwaterstand zich hersteld tot het normale niveau van circa 1.20 meter beneden het maaiveld. Vorige week woensdag is er een vochtmeting gedaan en daaruit bleek dat er nog voldoende vocht aanwezig was in de zogenaamde plantsleuf. Het advies was om nog even te wachten met water geven. Wateractie horecaondernemer Naar aanleiding van de publiciteit van Westland Verstandig over de in haar ogen alarmerende situatie van de bomen, is op maandag een horecaondernemer op eigen initiatief aan bomen water gaan geven. "Op zich is dat een goedbedoeld initiatief", zei Gardien, "maar het is niet wenselijk , omdat het voor de gemeente onduidelijk is welke bomen water hebben gekregen en hoeveel water er is gegeven. Wel was duidelijk dat niet alle bomen water hebben gekregen. En daarom heeft de aannemer het vochtgehalte van de bomen vandaag opnieuw gemeten en waar nodig de bomen water gegeven", besloot de wethouder. Na deze uiteenzetting vroeg Duijsens zich af, waarom de gemeente na het stellen van de vragen en het versturen van een brandbrief niet openlijk reageert. "Waarom wordt daarover niet gecommuniceerd?", stelde hij indringend. Op deze vraag moest de wethouder een antwoord schuldig blijven.
Lees meer
Westlandse fracties stellig: ‘Afwijzen die aanvraag van de NAM' maandag 9 juli 2018 23:11

Westlandse fracties stellig: ‘Afwijzen die aanvraag van de NAM'

De meeste fracties in de gemeenteraad van Westland vinden dat het college van B en W de aardgasplannen van de NAM zonder meer moet afwijzen. Het college heeft in hun ogen een te vriendelijke concept-zienswijze op de vergunningaanvraag op tafel gelegd. "We moeten er keihard met een gestrekt been ingaan", betoogde Peter Duijsens (Westland Verstandig) maandagavond in een extra commissievergadering. "We moeten de afwijzing scherper aanzetten", vond Peter Voskamp namens de LPF. Ulbe Spaans (Groen Links) was fel: "Wij zijn absoluut tegen iedere uitbreiding van deze waanzin." De kwalificatie die Nico de Gier (PvdA) aan de concept-zienswijze meegaf, was: "Boterzacht". Ook GBW vond de voorgestelde zienswijze niet ver genoeg gaan. Volgens D66-woordvoerder Maxim van Ooijen moeten de vele vragen die het college in de concept-zienswijze heeft opgenomen, worden herschreven. "Elke vraag moeten wij vertalen in een stelling", zei hij. De fracties van VVD en ChristenUnie-SGP konden zich redelijk goed vinden in het concept. Wethouder Pieter Varekamp zei dat het college onvoldoende informatie heeft om nu ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. "Wij willen nadere informatie", aldus de wethouder. Hierop werd hem vanuit de commissie voorgehouden, dat dit gezien de procedure van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een zeer twijfelachtige route is. Varekamp vroeg zich vervolgens hardop af, of het wel een haalbare kaart is om in de loop van morgen (dinsdag) een vernieuwde zienswijze aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. Overigens is de zienswijze geen onderwerp, dat in een voorstel in stemming wordt gebracht. Het indienen van een zienswijze is in deze procedure een bevoegdheid van het college van B en W. Op deze dinsdagavond staat de bespreking van het zienswijze-concept op de agenda van de raadsvergadering. De NAM wil tot 2027 gas uit de Westlandse ondergrond halen.
Lees meer