Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

GBW en WV: Slim en zinvol omgaan met strijdig gebruik tuinbouwgrond

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 22 januari 2020 14:00

Foto: Archieffoto Edde Vries


De Westlandse fractievoorzitters Remmert Keizer (GBW) en Peter Duijsens (Westland Verstandig) hebben een voorstel gemaakt om "slim en zinvol" om te gaan met het optreden tegen oneigenlijk gebruik van tuinbouwgronden. Zij willen dat dit plan zo snel mogelijk wordt besproken in de gemeenteraad. 

Bij strijdig gebruik van tuinbouwgrond gaat het om zaken als moestuinen, paardenbakken, hobbykasjes, caravanstallingen en bijvoorbeeld niet-bedrijfsgebonden bewoning van agrarische woningen al of niet na verkoop en/of reconstructie.


De gemeente heeft momenteel nog te maken met zo'n duizend handhavingsdossiers. Deze worden behandeld op grond van het in 2015 vastgestelde (en in 2017 aangescherpte) beleid. De twee fractievoorzitters brengen in herinnering, dat in 2017 het toenmalige college van B en W opdracht heeft gegeven aan Bureau Berenschot voor een onderzoek naar de beste handhavingsstrategie voor Westland. "Dat rapport verscheen in 2018, maar daar is, bijna twee jaar later, niets mee gebeurd", aldus Keijzer en Duijsens. En daarom hebben zij zelf een voorstel ontwikkeld.

Generaal pardon
Om te beginnen vinden beide fractievoorzitters, dat er - onder voorwaarden - een generaal pardon moet komen voor situaties die stammen uit de tijd dat de gemeenten Naaldwijk, Monster, De Lier, Wateringen en ’s-Gravenzande nog bestonden, die elk een eigen aanpak van handhaving hadden.

Zo'n generaal pardon zou moeten worden toegepast voor strijdigheden die stammen uit de periode van voor oprichting van de gemeente Westland, zij het onder de volgende voorwaarden:
- de strijdigheid is aantoonbaar van vóór 1 januari 2004;
- de strijdigheid betreft niet meer dan 2.000 vierkante meter;
- het perceel wordt niet gebruikt voor commerciële activiteiten.

Als het perceel niet commercieel wordt gebruikt (zoals voor wonen of erf of tuin of bijgebouw) zal dat worden opgenomen in een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen of zo mogelijk in het nog vast te stellen omgevingsplan voor het hele Westland. Eigenaren en gebruikers worden opgeroepen de strijdigheden die voldoen aan genoemde voorwaarden te melden bij de gemeente binnen zes maanden na het in werking treden van deze strategie. Ook eigenaren en gebruikers die al gehandhaafd zijn, maar waar de eigendomssituatie niet gewijzigd is, komen in aanmerking voor het generaal pardon.

Eerst effect afwegen
Maar ook bij echt strijdig gebruik moet niet zomaar tot handhaving worden overgegaan, vinden Keizer en Duijsens. Handhaving zal alleen dan worden opgestart als de daadwerkelijke uitvoering van een concreet plan wordt geblokkeerd. "Voordat gehandhaafd wordt, zal de gemeente met degene die in strijd handelt met het bestemmingsplan overleg voeren over een oplossing in der minne", stellen zij. Hierbij moet een onpartijdige afweging van alle belangen worden gemaakt en een oplossing op maat worden nagestreefd.

Ook voor lopende zaken en de zaken die gelopen hebben maar nog niet tot een eigendomsoverdracht geleid hebben, zal het nieuwe beleid moeten worden toegepast, zo staat in het voorstel.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS