Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Gemeenteraad Westland deelt bezorgdheid over bomenbestand

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: zondag 8 september 2019 11:54

Foto: Aad van Uffelen


In de gemeenteraad van Westland heerst het besef dat het niet goed gaat met het bomenbestand, met name jonge aanplant wordt onvoldoende gemonitord. Dit blijkt uit een ronde langs de fracties door de redactie van de WOS naar aanleiding van het document 'Bomen blijven miezeren in Westland!'

Het 25 pagina's tellende document is afgelopen maand gepubliceerd door Aad van Uffelen, voorman van Natuur-Westland. "Het lijkt er op dat eenmaal de boom geplant, men er niet meer om geeft. De eerste drie jaar na aanplant moet er controle zijn op water en moet, indien nodig, begeleidingssnoei plaatsvinden", adviseert Van Uffelen. Zijn document gaat niet alleen over nieuwe bomen, maar omvat onder meer een analyse van tal van locaties waar in de afgelopen jaren jonge boompjes zijn aangeplant.

Les trekken
CDA Westland deelt de bevinding dat de wil er de laatste jaren steeds meer is om een goed bomenbestand in een ecologische verbinding tot stand te brengen. "En ook dat de uitwerking en vervolgens het onderhoud niet altijd op die wil aansluiten. Dat geldt zowel voor de hoeveelheid als de kwaliteit", onderkent de fractie. Het CDA constateert verschil tussen bestemmingsplannen, zoals door de gemeenteraad vastgesteld, en de uitwerking daarna. De fractie zegt graag les te willen trekken uit de aanbevelingen in het document.

Idealen
Westland Verstandig wijst er op dat zij meerdere moties heeft ingediend om bestaand groen te handhaven. "Ook pleiten wij voor meer groen en een beter beheer van het groen. Wij hopen dat onze idealen op groengebied snel voldoende steun krijgen. Wat ons betreft, mag dat ten koste gaan van voor de tuinbouw niet echt belangrijke delen van het duurzaam glastuinbouwgebied. Als van 5.000 hectare met 2.400 hectare glas er ongeveer 2.300 goed gebruikt worden voor de glastuinbouw, dan zal duidelijk zijn dat daar voldoende ruimte te vinden is voor groen", oppert deze fractie.

Motie 'Beter Groen'
LPF Westland brengt in herinnering dat zij bij de begroting in november 2017 een motie 'Beter Groen' heeft ingediend. Deze motie ging over méér kwaliteitsbomen planten. "Beter één keer een boom van 500 euro planten dan zes keer een boom van 150 euro." De motie werd niet uitgevoerd en in afgelopen november kwam de motie 'Beter Groen 2.0'. Deze werd door een grote meerderheid van de raad gesteund. "Helaas zien we nu dat hij nog stééds niet (goed) wordt uitgevoerd en sluiten we dus een derde motie, 'Beter Groen 3.0', dan ook niet uit bij de komende begroting", aldus LPF.

'Verslechtering'
GemeenteBelang Westland heeft in 2017 en 2018 de motie van de LPF, naar aanleiding van een rapportage van een bomendeskundige, gesteund. "Helaas heeft het college met deze moties nog niets gedaan, sterker: in plaats van een verbetering zien we een verslechtering in het onderhoud optreden. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken zal in de toekomst beter moeten worden nagedacht over de plek waar de aanplant moet komen en vooral over de ondergrond en infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor goed leefklimaat voor onze bomen", stelt GBW.

Boswachter
In het recente verleden heeft D66 samen met GroenLinks vragen gesteld over dit onderwerp. "Er worden te veel bomen gekapt waar deze ook opnieuw geplant zouden kunnen worden", aldus D66. "De gemeente heeft hoognodig een Westlandse boswachter nodig, iemand die specifiek verantwoordelijk is voor het Westlandse groen en hierop ook actie kan ondernemen. Een jaar na de verkiezingen blijkt dat de gemeente, ondernemers, maar ook particulieren nog wel een flinke stap kunnen en moeten zetten als het om ons Westlandse groen gaat", aldus D66.

Sluitpost
"Groen is de sluitpost bij gemeente en projectontwikkelaars", stelt GroenLinks. “Het eerste waarop gekort wordt als een calculatie tegenvalt, is de groene inrichting. Kapvergunningen worden kritiekloos verstrekt zonder te onderzoeken of kap wel noodzakelijk is. En er is altijd wel een (drog)reden voor kap, namelijk de veiligheid, ook al stond de boom er al decennia zonder problemen. Onderhoud en het zorgen voor optimale groeiomstandigheden is een sluitpost. En daarin moet volgens ons snel verandering komen", besluit GroenLinks.

'Takjes'
PvdA Westland zegt al decennia te pleiten voor meer bomen en meer natuurlijke oevers. "De gemeente plant op initiatief van de PvdA nu twee bomen voor elke gekapte boom. Ook hebben wij het Leefbos in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Verbinding van groenzones tot ecologische zones maakt het wonen in Westland voor dieren en mensen beter. Helaas zien wij dat de uitvoering van het 2-voor-1-beleid leidt tot minibosjes van ten dode opgeschreven takjes. Wij vinden dat deze takjes in geen verhouding staan tot de natuurwaarde van de gekapte bomen", concludeert de PvdA.

Aanbeveling
Tot zover de reacties van de raadsfracties, met de kanttekening dat wij van VVD en ChristenUnie-SGP (wisseling van de wacht) nog geen commentaar hebben ontvangen. Terug naar het document van Aad van Uffelen. De eerste aanbeveling die hij doet, is "dat het college de eigen groenafdeling versterkt en dat er een vaste/kundige beleidsmedewerker groen komt, een die naast groen- en natuurspecialist ook generalist is." Volgens Van Uffelen zijn er al wel enthousiaste medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van het groenbeleid.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS