Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Pagina's

Stemschema Midden-Delfland: Onderwijs


CDA Midden-Delfland wil kijken naar een oplossing voor de groeiende leerlingaantallen in Den Hoorn. De partij wil bijles voor kinderen uit minima-gezinnen financieel mogelijk te maken.


OGP Midden-Delfland wil de lokale bijdrage onderwijs handhaven voor meer kwaliteit op de basisscholen.Mijn Partij Midden-Delfland wil voor de jeugd de mogelijkheid van schooltuinen weer invoeren. Ook het vergroenen van schoolpleinen ziet Mijn Partij als een van de verbeteringen.


VVD Midden-Delfland wil dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of met de auto af te zetten bij school. De gemeente stimuleert het wegwerken van achterstanden bij jonge kinderen.
 

PvdA Midden-Delfland schrijft niets over onderwijs in het verkiezingsprogramma.D66 Midden-Delfland vindt dat er moet worden geïnvesteerd in culturele en seksuele vorming, waaronder seksuele weerbaarheid en (acceptatie) van seksuele diversiteit. De partij wil een conciërge op elke school en een vast aanmeldingsmoment voor het basisonderwijs.


ChristenUnie Midden-Delfland wil actuele voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen moeten leren om bewust en veilig met internet en sociale media om te gaan.

Lees verder

PBO Agrarische sector: Jan Kouwenhoven

Jan Kouwenhoven is gepensioneerd tuinbouwondernemer en oud voorzitter van Kom in de Kas.

Lees verder

PBO Vluchtelingen en culturele minderheden: Eric van der Wilk

Als geboren en getogen inwoner van Westland (kern 's-Gravenzande) kijk ik graag naar de WOS,
vooral het nieuws pak ik vaak mee. Als teamleider van VluchtelingenWerk in Westland ben ik
betrokken bij de vestiging en integratie van 'nieuwe Westlanders' (statushouders) in de gemeente
Westland.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Verkeer, vervoer en buitenruimte


CDA Midden-Delfland wil met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag komen tot de introductie van een vraagafhankelijk openbaar vervoer in Midden-Delfland. Voor de ontsluiting van Maassluis-West op de A20 moet een oplossing gevonden worden die niet ten koste gaat van de leefbaarheid van Maasland.

OGP Midden-Delfland vindt dat de kwaliteit van het busvervoer en de regiotaxi op hetzelfde niveau moeten blijven en wil dat polderwegen veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers door verbetering van de wegmarkering.


Mijn Partij Midden-Delfland wil in overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Maassluis bekijken of verkeersstromen beter en anders kunnen worden uitgevoerd. Plaatsen van verkeerslichten is geen serieuze definitieve oplossing.


VVD Midden-Delfland vindt dat openbaar vervoer geen vervanger voor de auto is, maar een aanvulling. De partij is tegen het laten rijden van lege bussen en is daarom terughoudend met het subsidiëren van het openbaar vervoer.
 

PvdA Midden-Delfland vindt dat het openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. De partij stelt dat dorpsbusjes en vervoer op afroep een oplossing kunnen bieden voor een fijnmaziger dorpsvervoer.


D66 Midden-Delfland wil een betere bereikbaarheid en bekendheid van het Kraaiennest. De partij wil meer aandacht voor een integraal verkeersplan voor iedere dorpskern. De winkelstraat Dijkshoornseweg moet autoluw worden.


ChristenUnie Midden-Delfland wil dat samen met de gemeente Maassluis op korte termijn gezamelijk aan een oplossing wordt gewerkt voor de afwikkeling van het verkeer van de Oude Veiling en de Maassluiseweg.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Duurzaamheid en groen


CDA Midden-Delfland wil duurzame straatverlichting. Er moet een energiekansenkaart worden opgesteld om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.


OGP Midden-Delfland vindt dat het gebied ruimte moet bieden voor o.a. duurzame vormen van landbouw, pluktuinen, weidevogels en dus voor de natuur. De partij wil een stimuleringsfonds voor duurzame maatregelen voor verenigingen, burgers en bedrijven.


Mijn Partij Midden-Delfland vindt dat de gemeente een coördinerende, faciliterende en garantstellende rol kan krijgen in de transitie naar duurzame energie. Er moet een omslag plaatsvinden in het groenbeheer van de gemeente, naar ecologisch beheer.


VVD Midden-Delfland wil het Midden-Delflandgebied groen en open houden. Daarvoor is concrete ondersteuning van de veehouderij als belangrijkste beschermer nodig. Natuur en milieu bieden volgens de liberalen kansen voor bedrijven.
 

PvdA Midden-Delfland vindt het tijd om het groenbeleidsplan per kern opnieuw te evalueren, in samenwerking met de bewoners. De rust en weidsheid van het gebied moet behouden blijven.


D66 Midden-Delfland wil een kleinschalig zonnescherm langs de A4. De partij wil een gemeente die actief bijdraagt aan initiatieven voor de transitie naar duurzame energie.ChristenUnie Midden-Delfland wil toegankelijke natuur. Er mag niet worden bezuinigd op natuur- en milieu-educatie. Er moet zoveel mogelijk worden ingezet op een aparte afvoer van regenwater.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Veiligheid


CDA Midden-Delfland wil de beschikbaarheid van een wijkagent in ieder dorp voortzetten, zodat de politie de plaatselijke situatie goed kent en direct aanspreekbaar is. Ook de mogelijkheid om op het gemeentehuis af te spreken met de politie juicht het CDA toe.


OGP Midden-Delfland zegt niets over veiligheid in het verkiezingsprogramma.
Mijn Partij Midden-Delfland juicht burgerinitiatieven als buurtpreventie toe, maar het verzekeren van 'lijf en goed' van de burgers acht zij in de eerste plaats een overheidstaak. De partij wil maatregelen die de veiligheid waarborgen, steunen.


VVD Midden-Delfland wil dat het mogelijk blijft om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte moet gedaan kunnen worden op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die op afspraak langskomt.
 

PvdA Midden-Delfland wil dat ouderen worden betrokken bij bijvoorbeeld een whatsappgroep, zodat mensen zondr smartphone niet worden buitengesloten. De partij vindt dat ook nieuwe bewoners als statushouders bij de veiligheid betrokken moeten worden.


D66 Midden-Delfland wil dat de gemeente voldoet aan alle door het National Cyber Security Centrum en andere relevantie instellingen vastgestelde informatiebeveiligingseisen. De partij wil aandacht voor het voorkomen en verhelpen van identiteitsfraude.

ChristenUnie Midden-Delfland wil burgers meer betrekken bij de veiligheid in hun directe omgeving door middel van Burgernet en Buurtpreventie-apps. Ook moet er worden ingezet op extra zichtbaarheid van de wijkagent.
Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Woningbouw


CDA Midden-Delfland wil de mogelijkheden bekijken rond het opdelen van vrijkomende agrarische bedrijven in meerdere wooneenheden. De partij ziet dat er voor Tiny Houses maar een beperkte vraag is.


OGP Midden-Delfland wil duurzaam en creatief wonen, bijvoorbeeld door middel van Tiny Houses, stimuleren. Ook wil de partij meer starterswoningen en seniorenwoningen in de gemeente realiseren.


Mijn Partij Midden-Delfland wil dat er meer starterswoningen komen. De partij wil deze starterswoningen ook echt behouden als starterswoningen en dus de doorstroming bevoorderen. Leegkomende boerderijen zouden kunnen worden omgebouwd tot appartementen.

VVD Midden-Delfland wil dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters. De partij wil ook dat er kavels beschikbaar komen voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen en er ruimte is voor initiatieven zoals landgoederen.
 

PvdA Midden-Delfland vindt dat bouwen buiten de dorpsgrenzen ongewenst is evenals het vervangen van de openbare ruimte door woningen. De partij vindt dat de huidige woningvoorraad echter wel aangepast en vernieuwd worden.


D66 Midden-Delfland wil blijvende aandacht voor voldoende woningen voor starters op de woningmarkt. De partij wil de komende jaren meer aandacht voor levensloopbestendig en aanpasbaar bouwen dat aansluit bij de toekomstige vraag naar ouderenwoningen.

ChristenUnie Midden-Delfland wil ook in de kernen Den Hoorn en Maasland actief inzetten op het vergroten van het aandeel huur- en koopwoningen voor starters. De partij wil dat ouderen in een koopwoning gebruik kunnen maken van een 'blijverslening'.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Ondernemerschap en economie


CDA Midden-Delfland wil de ruimte geven aan ondernemers die kansen willen grijpen op het gebied van recreatie. De partij wil, als de Harnaschpolder eenmaal vol is, mogelijkheden blijven bieden voor de ontwikkeling van bedrijvigheid.


OGP Midden-Delfland wil kansen stimuleren voor geconcentreerde winkelbestanden in de drie dorpen. Ook wil de partij regels vereenvoudigen en onnodige regels schrappen.


Mijn Partij Midden-Delfland wil voorkomen dat de woonkernen van Midden-Delfland economische slaapdorpen worden. De partij wil dat er geen faciliteiten buiten de kernen worden ontwikkeld, maar alleen in de centra.

VVD Midden-Delfland wil dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De partij wil dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt.
 

PvdA Midden-Delfland wil dat boerenbedrijven in staat blijven om hun werkzaamheden uit te voeren. De partij wil samen met ondernemersorganisaties en andere gemeenten een Cittaslowpas ontwikkelen.


D66 Midden-Delfland wil dat de gemeente het midden- en kleinbedrijf (inclusief zelfstandige ondernemers) betrekt bij het zoeken naar banen voor uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters. De partij wil dat ondernemers en werkzoekenden elkaar leren kennen.


ChristenUnie Midden-Delfland wil inzetten op het aantrekken van EU-subsidies voor innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector. De partij wil verder inzetten op gebiedspromotie, samen met inwoners en lokale ondernemers.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Sport en recreatie


CDA Midden-Delfland wil investeren in sport.
OGP Midden-Delfland heeft niets over sport en recreatie in het partijprogramma staan.
Mijn Partij Midden-Delfland wil dat de gemeente sportverenigingen, binnen de mogelijkheden, financieel steunt. De partij wil een sportveldenbeleid opstellen om meer samenwerking tussen verenigingen te krijgen en nut en noodzaak van velden te evalueren.

VVD Midden-Delfland wil investeren in de sport. De partij wil dat de gemeente bij het inrichten van de openbare ruimte, nadrukkelijk rekening houdt met sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes of speeltuinen.
 

PvdA Midden-Delfland streeft naar meer zichtbare ruimte om onder andere te sporten.
D66 Midden-Delfland wil dat de gemeente outdoor workout equipment in alle dorpskernen plaatst om het sporten onder de inwoners te stimuleren. De partij wil de sporthallen in de dorpskernen openhouden vanwege hun bindende centrale functie.

ChristenUnie Midden-Delfland wil een gedegen voorzieningen- en accomodatiebeleid. Gebouwen moeten zoveel mogelijk multifunctioneel worden benut. Volgens de partij is er soms een goede samenwerking mogelijk met recreatieondernemers.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Integratie en emancipatie


CDA Midden-Delfland verwacht van nieuwkomers dat zij snel integreren en participeren door (on)betaald werk en taalonderwijs.


OGP Midden-Delfland vindt dat nieuwkomers, zoals statushouders, actief moeten worden verspreid over de gemeente en actief moeten worden begeleid bij hun integratie. 


Mijn Partij Midden-Delfland vindt dat statushouders actief geholpen moeten worden bij het vinden van een baan, zodat snelle integratie wordt gerealiseerd. 

VVD Midden-Delfland wil dat nieuwkomers zich aanpassen door de Nederlandse taal te leren en bij te dragen aan de samenleving. De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.
 

PvdA Midden-Delfland vindt dat statushouders met de grootste urgentie naar de arbeidsmarkt begeleid moeten worden. De partij stelt dat men de taal het beste leert door omgang met anderen.


D66 Midden-Delfland wil dat de gemeente ervoor zorgt dat nieuwkomers vanaf dag één de taal kunnen leren. De partij wil verder dat de gemeente een eigen LHBTI-beleid krijgt en dat er een regenboogzebrapad komt.

ChristenUnie Midden-Delfland wil activiteiten vanuit de samenleving omarmen die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen. De partij wil het bedrijfsleven inschakelen en uitdagen om statushouders in dienst te nemen.Lees verder

Stemschema Maassluis: Veiligheid


PvdA Maassluis wil straatintimidatie op laten nemen in de APV zodat deze aangepakt kan worden. Overlast in de openbare ruimte moet hard worden aangepakt. Aanpak van alcoholmisbruik blijft noodzakelijk. Mobiele camera’s inzetten waar nodig.


CDA Maassluis wil buurtpreventie in nieuwe wijken stimuleren. De stad moet een eigen brandweerkazerne behouden. Ambulances moeten op tijd in Maassluis zijn. Onder voorwaarden moet het mogelijk zijn om cameratoezicht in te stellen.


De bezetting van de Handhaving moet volgens de VVD worden uitgebreid. Hulpdiensten moeten op tijd zijn, aanrijtijden moeten binnen de norm komen. Goede openbare verlichting op plekken waar dat nu niet het geval is.


VSP Maassluis wil extra aandacht voor jongeren die ontspoord zijn of dreigen te ontsporen. Ook wil de partij extra aandacht voor goed werkende verlichting.


Maassluis Belang wil een eigen ambulancepost in de stad. De partij wil ook een onderzoek naar de kwaliteit en de bruikbaarheid van de camera’s in het Maassluise centrum. De brandweerpost moet behouden blijven voor Maassluis.

D66 Maassluis wil een apart meldpunt voor radicalisering. De gemeente zou verder een lokale (digitale) veiligheidsstrategie moeten opstellen. Een jaarlijkse veiligheidskeuring door professionele hackers moet de gemeente up-to-date houden.


ChristenUnie Maassluis wil de aanrijtijden van hulpdiensten verbeteren. De partij wil inwoners per wijk betrekken bij het opstellen van een veiligheidsplan. Er moet ruimte zijn voor organisaties die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden.

Forum voor Maassluis wil investeren in handhaving, mensen die een taakstraf uitvoeren zichtbaarder maken, evenementen laten betalen voor de openbare orde en veiligheid tijdens de evenementen.


Cameratoezicht is volgens GroenLinks Maassluis prima, mits er zorgvuldig mee omgegaan wordt. Het bedrijf Vecom past niet in een woonwijk, daarom moet er woredn gekeken naar het uitplaatsen van dit bedrijf naar een veiligere plaats buiten Maassluis.

Lees verder

Stemschema Maassluis: Sport en recreatie


Er moet met spoed een nieuwe sportzaal en een sporthal gerealiseerd worden voor de binnensport, vindt PvdA Maassluis. Sportschooltoernooien worden gecontinueerd en uitgebreid. Fiets- en wandelvoorzieningen moeten worden uitgebreid.


Er moet volgens CDA Maassluis een nieuwe sportzaal gerealiseerd worden. Daarnaast moet de Olympiahal worden vervangen. Initiatieven voor evenementen worden gestimuleerd en ondersteund. Het zwembad wordt verder opgeknapt om de aantrekkelijkheid te vergroten.


VVD Maassluis wil ruimte inruimen voor sportfaciliteiten in Wilgenrijk. De passantenhaven moet verder worden afgemaakt. De partij wil meer evenementen in de stad. De Olympiahal moet mogelijk worden vervangen. Aan de Sportlaan een sportzaal realiseren.


VSP Maassluis wil inspelen op een mogelijk initiatief voor de vestiging van een kunstijsbaan in Maassluis, eventueel in combinatie met een sporthal. De partij wil snel de Olympiahal vernieuwen en de kleedkamersubsidieregeling moet blijven.

Maassluis Belang wil dat er in december een ijsbaan wordt aangelegd om zo de binnenstad te verlevendigen. De partij wil de kleedkamersubsidie behouden en denkt dat Wilgenrijk de beste locatie is voor een nieuwe sportzaal/sporthal.

D66 Maassluis wil een onderzoek naar een nieuwe sporthal ter vervanging van de Olympiahal. De partij pleit voor een multifunctionele sportaccommodatie in de nieuwbouwwijk Wilgenrijk. De partij wil het watertoerisme verder uitbreiden.


ChristenUnie Maassluis wil dat sport en bewegen voor ouderen een speerpunt in het gemeentelijk sportbeleid blijft. De partij is tegen de komst van een sportzaal aan de Sportlaan. In de stad wordt gekeken naar geschikte plaatsen voor publieke fitnessapparaten.

Forum voor Maassluis wil een verdere ontwikkeling van de passantensteiger.GroenLinks Maassluis wil een nieuwe sporthal in nieuwbouwwijk Wilgenrijk. Recreatie in de stad moet gestimuleerd worden.

Lees verder

Stemschema Maassluis: Integratie en emancipatie


PvdA Maassluis wil discriminatie, racisme en uitsluiting actief bestrijden. Angsten, zorgen en misverstanden tussen inwoners moeten actief worden weggenomen.CDA Maassluis wil dat statushouders zo snel mogelijk Nederlands leren. Ze worden aangespoord om vrijwilligerswerk te doen, volgen een opleiding of hebben betaald werk.Niet de afkomst, maar de toekomst staat volgens de VVD centraal. Taalcursussen moeten voldoende worden aangeboden. Aansluiting bij lokale sport- en cultuurverenigingen wordt gestimuleerd.


VSP Maassluis vindt dat taalonderwijs en een nuttige tijdsbesteding prioriteit heeft om ervoor te zorgen dat integratie slaagt. Beperkte rijksmiddelen mogen niet op voorhand een belemmering vormen.


Hierover schrijft de partij niets in haar verkiezingsprogramma.
D66 Maassluis vindt de inburgering pas voltooid is als men ook succesvol een baan heeft kunnen vinden en men de weg weet in het ingewikkelde sociale stelsel. De gemeente moet initiatieven ondersteunen die contacten tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen.


ChristenUnie Maassluis wil met de wijkaanpak inzetten op het bereiken van bevolkingsgroepen met een migratie-achtergrond. Nieuwkomers moeten leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.

Hierover schrijft de partij niets in haar verkiezingsprogramma.GroenLinks Maassluis wil dat de gemeente actief discriminatie bestrijdt, met speciale aandacht voor LHBTI-personen in de stad. Alle vrouwen moeten economisch zelfstandig zijn.

Lees verder

Stemschema Maassluis: Woningbouw


PvdA Maassluis wil startersleningen behouden, zodat jongeren hier een huis kunnen kopen. De partij wil dat de sociale huurwoningvoorraad zeker 38 procent van het totaal wordt. Er moeten nog eens 250 sociale huurwoningen bijkomen, boven op bestaande plannen.


CDA Maassluis wil scheefwonen tegengaan. De partij wil meer kleine goedkope huur- en koopwoningen voor starters. Tiny Houses of goedkope casco huizen zijn daar voorbeelden van. Ook wil de partij werk maken van zogeheten mantelzorgwoningen.


VVD Maassluis wil dat nieuw te bouwen wijken naar behoefte worden gebouwd. De partij streeft naar maximaal 30 procent sociale woningbouw, waarvan 15 procent koopwoningen zijn. Scheefwonen moet worden tegengegaan.


VSP Maassluis wil tenminste 33 procent sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten. De partij wil ook familiewoningen in de bouwplannen en zou graag een onderzoek laten doen naar het plaatsen van kangoeroewoningen.

Maassluis Belang wil meer aandacht voor huisvesting van jongeren in Maassluis. Ook wil de partij onderzoek laten doen naar Tiny Houses in de stad. Initiatieven om de doorstroming op gang te brengen, ondersteunt de partij.


D66 Maassluis wil ruimte voor individuele woonwensen. De partij is voorstander van 33 procent sociale woningbouw, 33 procent voor de middengroepen en 33 procent voor vrije-sectorwoningen.


ChristenUnie Maassluis wil ouderen die graag naar een kleinere woning willen verhuizen ondersteunen in hun zoektocht. De gemeenteraad wordt minimaal 1 keer per jaar geïnformeerd over de wachtlijsten voor huurwoningen.

Forum voor Maassluis wil meer passende woningen voor ouderen, wil stevig inzetten op de ontwikkeling van sociale huurwoningen in de gemeente en wil meer levensloopbestendige woningen.


GroenLinks Maassluis wil meer sociale woningbouw. Leegstaande gebouwen zouden moeten worden omgebouwd naar woningen. De partij ziet een proef met tiny houses wel zitten en wil een Maassluise architectuurprijs instellen.

Lees verder

Stemschema Maassluis: Onderwijs


PvdA Maassluis wil het aantal integrale kindcentra met sport- en cultuuraanbod uitbreiden. Schoolzwemmen moet blijven. ‘Zwarte’ of ‘witte’ scholen moeten worden voorkomen. Er moet ook regelmatige voorlichting plaatsvinden over onder meer voeding en schulden.


CDA Maassluis wil een meerjarige visie op het onderwijs uitwerken samen met onderwijsinstellingen en ondernemers. Er moet gratis huiswerkbegeleiding komen. Schoolzwemmen, het cultuurmenu en verkeerseducatie blijven bestaan.


VVD Maassluis wil een breed aanbod van scholen in de stad. Er moet een verbeterde voorlichting komen over pesten, misbruik van sociale media, loverboys en radicalisering.VSP Maassluis wil een vroegtijdige signalering van achterstanden met een daaraan een aangepast programma. De partij wil een evenwichtig aanbod in het voortgezet onderwijs en schoolzwemmen vervangen door zwemdiploma A en B halen op kosten van de gemeente.

Maassluis Belang wil ouders actief betrekken bij de voor- en vroegschoolse educatie om onderwijsachterstanden te verminderen. De partij ziet een volwaardige praktijkschool in samenwerking met het bedrijfsleven wel zitten. Schoolzwemmen moet blijven.


D66 Maassluis wil een jaarlijkse onderwijsconferentie. De inzet van taalcoaches moet ervoor zorgen dat taalachterstand voor niemand een obstakel is om mee te doen. Voorlichting op het gebied van seksuele diversiteit moet worden geïntensiveerd.


ChristenUnie Maassluis vindt taal- en rekenachterstand bij kinderen en ook bij volwassenen een aandachtspunt. Kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs krijgen de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in de samenleving.

Forum voor Maassluis wil meer maatwerk voor speciaal onderwijs. Taal- en ontwikkelachterstanden bij kinderen moeten vroeg gesignaleerd en verholpen worden en schoolzwemmen moet een verplicht schoolvak zijn.

GroenLinks Maassluis wil scholen waar leerlingen hun eigen ontwikkeltempo kunnen volgen. Alle kinderen hebben recht op een tweejarige brugklas. Huiswerkbegeleiding moet voor iedereen die daar om vraagt, beschikbaar worden.

Lees verder

Stemschema Maassluis: Ondernemerschap en economie


PvdA Maassluis wil dat het ondernemersklimaat in Maassluis verder wordt versterkt. Ook wil de partij meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en een ruim winkelaanbod inclusief zondagsopenstelling.


CDA Maassluis wil dat de gemeente de inkoop sterker gaat richten op lokale ondernemers. Initiatieven als De Nieuwe WinkelStraat om winkelgebieden toekomstbestendig te maken, worden ondersteund.


VVD Maassluis wil lokale ondernemers altijd uitnodigen bij gemeentelijke aanbestedingen. De partij wil een periodiek strategisch overleg tussen gemeente en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.


VSP Maassluis wil een brede sociaal-economische agenda voor Maassluis opstellen in samenwerking met ondernemers, Stroomopwaarts en maatschappelijke organisaties.


Maassluis Belang wil dat de aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt uitgebouwd. De ontwikkeling van bedrijventerrein De Dijk moet sneller gaan.


D66 Maassluis wil de detailhandelvisie uit 2012 vernieuwen en verder uitbouwen. De Maassluise economie zou meer moeten profiteren van internationale stedenbanden. Duurzaamheid en innovatie moeten criteria zijn voor bedrijven die zich hier willen vestigen.


ChristenUnie Maassluis wil sociale ondernemers een grotere kans geven bij aanbestedingen. Voor ondernemers wordt een (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Verruiming zondagsopenstelling wordt zoveel mogelijk beperkt.

Forum voor Maassluis vindt dat het mogelijk moet zijn om een bedrijf te starten in eigen huis, zonder dat de omgeving daar last van heeft. Er moet beleid komen om excessieve huurbedragen van winkel- en kantoorpanden tegen te gaan.

GroenLinks Maassluis wil een avondmarkt in het centrum van Maassluis. Ook wil de partij gratis draadloos internet in de binnenstad, zodat daar shoppen aantrekkelijker wordt.

Lees verder

Stemschema Maassluis: Duurzaamheid en groen


Er moet volgens PvdA Maassluis een lokale klimaatagenda worden opgesteld. Alle gemeentelijke gebouwen en die van verenigingen moeten worden voorzien van zonnepanelen. In het water van de Vlieten en de Oranjeplas moet je kunnen zwemmen.


CDA Maassluis wil meer geld naar groenonderhoud. Fruitbomen moeten meer ruimte krijgen en gedateerd groen wordt vervangen. De gemeente gaat regentonnen verstrekken. Bermen worden biologisch ingericht. CDA is tegen windturbines in de stad.


VVD Maassluis wil dat er meer oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s komen. Het huidige groenbestand moet minimaal gehandhaafd blijven. Parken moeten goed onderhouden worden. Wijkdeals over groeninrichting worden uitgebreid.


VSP Maassluis wil duurzaamheid bovenaan de takenlijst van een wethouder. De partij wil het gebruik van zonne-energie stimuleren en faciliteren en een verdere vergroening van de openbare ruimte en van particuliere tuinen.

Maassluis Belang wil alle lantaarnpalen in Maassluis voorzien van LED-verlichting. Het groenarsenaal moet worden uitgebreid en het moet beter worden onderhouden. Er moeten meer laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen bij komen.


D66 Maassluis wil dat Maassluis in 2040 klimaatneutraal is. De partij wil een circulaire economie bevorderen en voorrang geven aan schoon vervoer. Verder moet het park achter de bibliotheek een stadspark worden en moet er een getijdenpark komen.


ChristenUnie Maassluis wil inzetten op vermindering van het energieverbruik. Duurzaamheid wordt in elk beleidsterrein waarin het relevant is, meegenomen. De partij wil het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie behouden en waar mogelijk versterken.

Forum voor Maassluis wil kijken of er mogelijkheden zijn om waterenergie op te wekken door middel van bijvoorbeeld golven. De partij wil LED-lampen voor alle openbare straatverlichting en geen windmolens in Maassluis.

GroenLinks Maassluis wil bedrijven stimuleren om werk te maken van energiebesparing. Voor iedere Maassluise baby moet een boom worden geplaatst. Gras dient gemaaid te worden door schapen in plaats van machines.

Lees verder

Stemschema Maassluis: Verkeer, vervoer en buitenruimte


PvdA Maassluis wil een geluidsscherm langs de A20 met zonnepanelen. De route dwars door de binnenstad moet geen doorgaande route zijn, elektrisch vervoer moet worden gestimuleerd, het busvervoer in Maassluis moet op niveau blijven en de nachtbus blijft.


CDA Maassluis wil meer geld vrijmaken voor wegonderhoud. Er moeten meer fietsenstallingen in de stad komen. De partij wil dat de Hoekse Lijn wordt doorgetrokken naar Den Haag. Indien mogelijk Maassluis laten aansluiten op de waterbus naar Rotterdam.


VVD Maassluis wil de doorstroming op uitvalswegen verbeteren. Nieuwbouwwijk De Kade moet aangesloten worden op de Laan 1940-1945. De busroute naar Vlaardingen moet voortaan langs de nieuwe begraafplaats gaan.


VSP Maassluis wil gratis lokaal/regionaal vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen. Het Balkon en de nieuwe begraafplaats moeten bereikbaar zijn met het OV. Er moet een strengere controle plaatsvinden op snelheid en sluipverkeer.

Maassluis Belang wil geen fiets- en scooterverkeer toestaan op de Markt van april tot en met oktober. De Noordvliet (NZ) moet autoluw worden gemaakt voor slapende waterrecreanten. De partij wil zich sterk maken voor een verlaging van de snelheid op de A20 naar 100 km/u.


D66 Maassluis wil dat je ook ’s nachts met de metro naar huis kunt, meer mogelijkheden voor vervoer over water, een directe verbinding met Rotterdam en Den Haag en veilige en goede fietspaden.


ChristenUnie Maassluis wil een fietsagenda ontwikkelen. De partij wil laten onderzoeken of men het openbaar vervoer gratis kan maken voor mensen met een laag inkomen. Voldoende parkeerplaatsen in de stad is een basisvoorwaarde bij nieuwe ontwikkelingen.


Forum voor Maassluis wil het centrum en woonwijken verkeersluw maken. De partij wil te steile verkeersdrempels laten aanpassen en is een voorstander van een waterbus tussen Rotterdam en Maassluis.

GroenLinks Maassluis wil langzaam verkeer bevorderen, de binnenstad en woonwijken autoluw maken en de metrorit naar Schiedam met korting realiseren. Ook is de partij voor een geluidsscherm langs de A20, gemaakt van uitsluitend duurzame materialen.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland: Zorg en Welzijn


CDA Midden-Delfland wil voor ouderen een zinvolle dagbesteding dichtbij. De drempel om hulp te zoeken voor ouderen moet zo laag mogelijk zijn. De partij wil verder onnodige bureaucratie terugdringen.


OGP Midden-Delfland vindt keuzevrijheid, onafhankelijkheid, maatwerk en innovatie in de zorg belangrijk. De partij wil dat ouderen langer kunnen wonen op hun vertrouwde plek.


Mijn Partij Midden-Delfland vindt dat er een beleidsvisie moet komen op de vergrijzende bevolking. Die visie moet resulteren in concrete maatregelen. De partij wil het huidige zorgpeil handhaven.

VVD Midden-Delfland wil dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor ondersteuning bij het aanvragen van de zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.
 

PvdA Midden-Delfland wil een ouderenzorgteam net als dat er een jeugdzorgteam is. De partij is van mening dat alle mogelijke middelen om eenzaamheid te bestrijden in moeten worden gezet.


D66 Midden-Delfland wil dat jeugdige mantelzorgers ondersteuning krijgen.De partij wil in de hulpverlening meer aandacht voor de achtergrond en capaciteiten van de zorgvrager. De democraten willen ook kleine zorgaanbieders kansen geven bij aanbestedingen.


ChristenUnie Midden-Delfland wil een ruim aanbod van mantelzorgondersteuning ontwikkelen. De partij vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.Lees verder

Stemschema Maassluis: Zorg en Welzijn


PvdA Maassluis wil zorg en welzijn dichtbij de inwoners beschikbaar hebben. De partij wil extra inzetten op de bestrijding van eenzaamheid onder zowel oud als jong. Verder moeten er extra mogelijkheden komen voor mantelzorgondersteuning.


CDA Maassluis wil rijksgelden voor de zorg alleen aan zorg besteden. Maassluis moet een dementievriendelijke stad worden. Het CDA wil bewustwordingscampagnes om ervoor te zorgen dat inwoners meer naar elkaar omzien en eenzaamheid bestreden wordt.


Huisartsenposten moeten goed bereikbaar blijven, de polikliniek van het ziekenhuis moet in Maassluis blijven, woonservicezones moeten in stand worden gehouden en zo nodig worden uitgebreid.


VSP Maassluis wil een wethouder die het seniorenbeleid coördineert. De partij wil een betere spreiding van de huisartsenpraktijken en andere zorgvoorzieningen over de stad.
 

Maassluis Belang vindt het zorgelijk dat een apotheek en huisartsen in het westen van de stad ontbreken. Vereenzaming van ouderen moet worden voorkomen door vroegsignalering vanuit de omgeving en de wijkteams.


D66 Maassluis wil laagdrempelige zorg en welzijn dichtbij de inwoners. De ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers moet structureel worden verbeterd.


ChristenUnie Maassluis wil meer hergebruik en delen van zorgmiddelen. De stad moet dementievriendelijk zijn en zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp.


Forum voor Maassluis vindt dat Maassluis een eigen ambulancepost moet krijgen. Zorgbehoevenden moeten een vaste medewerker krijgen. De stad moet een gezondheidshuis met een kraamcentrum krijgen.

GroenLinks Maassluis wil de wensen van mensen centraal stellen en niet de structuren of organisaties. De partij wil, mede gezien de vergrijzing, dat er een eigen huisartsenpost en een ambulancepost in Maassluis komen.

Lees verder

Stemschema Westland: Duurzaamheid en groen


CDA Westland wil kolenwarmte uitbannen en een warmtenet met schone restwarmte faciliteren. Ook aardwarmteprojecten moeten worden gestimuleerd. De partij wil geen windmolens in Westland. De partij wil vergroening van schoolpleinen, maar ook van de entrees van de gemeente, stimuleren.


Westland Verstandig wil de gemeente verder verduurzamen. De biodiversiteit moet behouden blijven en bevorderd worden. Zelfbeheer van openbaar groen moet worden gestimuleerd. Geen windmolens in Westland, wel zonnepanelen. Zwemwater moet verbeterd worden. Het aandeel groen in de gemeente moet over vier jaar verdubbeld zijn.


GemeenteBelang Westland wil inspelen op het veranderen van het klimaat, parken moeten goed onderhouden worden en openbaar groen wordt waar mogelijk in samenspraak met omwonenden onderhouden. GBW wil zonneparken en zonnepanelen op daken. Geen windmolens.


LPF Westland wil dat de gemeente actief investeert in duurzame energiebronnen als aardwarmte en zonne-energie. LPF is tegen grote windturbines.
 

VVD Westland wil dat Westland voorop loopt bij het gebruik van nieuwe vormen van energie. De partij wil meer aandacht voor (rest)warmte. VVD wil verder meer groen dan er nu is en de natuurgebieden die er zijn met elkaar verbinden.

ChristenUnie-SGP Westland wil de waterkwaliteit van de sloten in Westland verbeteren. De partij wil op termijn het Prinsenbos en de Poelzone met elkaar verbinden en meer bomen langs de wegen. Er moet ook meer ruimte komen voor waterberging en er moeten zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.


D66 Westland wil het gebruik van elektrische auto's en bussen faciliteren. De kwaliteit van het oppervlaktewater moet beter. De partij wil meer ecologische zones in Westland. Ook moeten alle nieuwbouwwoningen energieneutraal worden en moeten we naar een circulaire economie.


PvdA Westland wil de natuur de ruimte geven door nieuwe groene zones te creëeren en bestaande zones met elkaar verbinden. De partij wil dat de waterkwaliteit verbetert en onderschrijft het Groenmanifest Westland 2017.

Groenlinks Westland wil de waterkwaliteit verbeteren. Er moet strenger worden opgetreden tegen illegale lozingen. Ook moet het licht van de kassen in de nacht binnenblijven. De partij wil vol inzetten op zonne-energie en aardwarmte en wil geen ballonwedstrijden in Westland.

Lees verder

Stemschema Westland: Ondernemerschap en economie


CDA Westland wil het World Horti Center verder ontwikkelen als het internationale centrum voor de glastuinbouw. Glastuinbouwbestemmingen moeten beschermd worden en nieuwe teelten (vanille, hennep, stevia) moeten gestimuleerd worden. De partij wil geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in de winkelcentra.


Westland Verstandig wil inzetten op betere in plaats van meer glastuinbouw in Westland. De partij vindt dat tuinders moeten meewerken aan het verfraaien van hun bedrijven voor een betere inpassing in de omgeving. De partij is tegen grootschalige winkelprojecten in één kern.


GemeenteBelang Westland wil niet vasthouden aan de ooit getrokken grenzen van het duurzaam glastuinbouwgebied, het versterken van de voorsprong in kennis en het vermarkten hiervan vindt de partij belangrijker. Bestaande bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen, moderniseren of verplaatsen.


LPF Westland wil de modernisering van de glastuinbouw faciliteren. Het aantal gronden bestemd voor tuinbouw wordt niet naar beneden bijgesteld als het aan de partij ligt. LPF wil verder levendigheid terugbrengen in het winkelgebied van Monster.
 

VVD Westland wil een schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven vormen. De partij wil bedrijventerreinen verbeteren en uitbreiden. Verder wil zij dat er bij aanbestedingen zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Westlandse ondernemers.


ChristenUnie-SGP Westland wil dat er haast wordt gemaakt met de modernisering en schaalvergroting van tuinbouwbedrijven. De partij is tegen gedwongen winkelopenstelling op zondag. 

D66 Westland wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich te vestigen in Westland. De partij wil dat herstructurering en modernisering van de glastuinbouw leidt tot een verdere verduurzaming. Toerisme en recreatie moeten zich verder kunnen ontwikkelen.


PvdA Westland wil Westland koploper laten blijven op het gebied van glastuinbouw. De partij ziet wel dat de nadruk moet komen te liggen op expertise in plaats van productie. De PvdA wil stimuleringsregelingen voor innovatieve ondernemingen en aantrekkelijke bedrijventerreinen.


Groenlinks Westland wil ondernemers stimuleren om op zoek te gaan naar innovatieve mogelijkheden als biobased producten (planten met een farmaceutische toepassing) en andere nicheproducten. De partij wil verder dat kassen transparant glas hebben en pleit verder voor een centrumplannenakkoord.

Lees verder

Stemschema Westland: Onderwijs


CDA Westland wil voldoende scholen in of bij nieuwbouwwijken. De partij werkt op basis van de huidige wetgeving niet mee aan een islamitische basisschool. CDA wil de school in Heenweg in leven houden en ook HBO en WO bij het World Horti Center. Verder ziet de partij beweegboxen als alternatief of aanvulling voor gymzalen in Maasdijk en Heenweg.


Westland Verstandig is tegen de komst van een islamitische basisschool. De gemeente moet ervoor zorgen dat scholen in kleine kernen als Heenweg en Kwinstheul open kunnen blijven. Het World Horti Center moet uitgroeien tot een campus waar ook HBO en WO wordt aangeboden.


GemeenteBelang Westland wil schoolzwemmen weer een plaats geven. Onderwijs moet plaatsvinden in de directe leefomgeving van het kind. Onderwijsachterstand moet worden aangepakt en worden voorkomen. Beroepsopleidingen worden gestimuleerd om aan te sluiten op de lokale behoefte.


LPF Westland kiest voor kleine, herkenbare scholen in de kernen. De onderwijshuisvesting wordt gekoppeld aan het Westlands accomodatiebeleid, zodat ruimtes multifunctioneel gebruikt worden. Zwemonderwijs wordt weer onderdeel van het basisonderwijs.
 

VVD Westland wil in het basisonderwijs geld vrijmaken voor twee keer per week gymles en voor het inhalen van achterstand in taalonderwijs. In ieder dorp is openbaar onderwijs, de partij is tegen een islamitische basisschool. Het World Horti Center zou aansluiting moeten zoeken bij het HBO en universitair onderwijs.


ChristenUnie-SGP Westland pleit voor nauw contact tussen scholen en het Sociaal Kern Team. De partij wil dat de uitbouw van het World Horti Center actief wordt ondersteund vanuit de gemeente en vindt verder dat in de omgeving van nieuwbouwwijken ook voldoende scholen worden gebouwd.

D66 Westland wil dat er sprake is van een hoogwaardig aanbod van voortgezet, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Universitaire instellingen zouden onderwijs moeten aanbieden in het World Horti Center. De partij is verder voorstander van brede buurtscholen.


PvdA Westland wil gezond voedsel in de schoolkantines. De partij wil openbaar voortgezet onderwijs in Westland, maar vindt ook dat een islamitische basisschool welkom is. Verder wil de PvdA dat er meer aanbod komt van middelbaar- en hoger onderwijs, bijvoorbeeld in het World Horti Center.


Groenlinks Westland wil de schakelklas laten voortbestaan. De partij wil knelpunten in het passend onderwijs oplossen. Ook de Entree-opleiding van MBO Westland moet wat de partij betreft blijven bestaan. Verder wil de partij ook universitair onderwijs op het World Horti Center.

Lees verder

Stemschema Westland: Integratie en emancipatie


CDA Westland wil dat statushouders actief meedoen aan hun integratie. Er moet nadruk liggen op de beheersing van de Nederlandse taal als basisvoorwaarde voor een geslaagde integratie. Het LHBTI-beleid en de deelname aan Regenboogsteden moeten worden voortgezet.


Westland Verstandig wil dat er voldoende kwalitatief en laagdrempelig taalonderwijs beschikbaar is voor goede integratie. De gemeente moet arbeidsmigranten die langdurig in Westland wonen aanmoedigen om mee te doen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten in de gemeente.


GemeenteBelang Westland wil blijvende aandacht voor de integratie van allochtonen en arbeidsmigranten. 


LPF Westland wil zo vroeg mogelijk beginnen met integreren van andere culturen. Daarnaast vindt de partij dat zwemmen niet gescheiden dient te gebeuren omdat een geloof dat verlangt.
 

VVD Westland wil dat nieuwkomers de taal op een snelle en zinvolle manier leren, waardoor ze opgenomen worden in de samenleving en aan het werk kunnen.


ChristenUnie-SGP Westland schrijft niets over integratie in het verkiezingsprogramma. Over emancipatie schrijft de partij dat scholen zelf bepalen vanuit welke visie en met welke doelen zij lessen seksuele vorming willen geven. 


D66 Westland vindt dat het beheersen van de Nederlandse taal een basisvoorwaarde is voor iedereen die zich langdurig in Westland wil vestigen. De partij wil verder een goed LHBTI-beleid, waarbij voorlichting over seksuele diversiteit op de Westlandse scholen standaard is.


PvdA Westland wil een multiculturele samenleving waarin het goed leven is voor Westlanders, arbeidsmigranten en statushouders. Er moet een goed aanbod zijn van taallessen en inburgeringscursussen. Er moet in het voortgezet onderwijs speciale aandacht worden gegeven aan seksuele voorlichting.


Groenlinks Westland wil dat leerlingen met verschillende etnische achtergronden met elkaar naar school gaan. Er moet aandacht zijn voor seksuele voorlichting en het slavernijverleden. De partij wil ook dat de vrouwenemancipatie verder gaat en hoopt op meer vrouwen in de gemeenteraad. 

Lees verder

Stemschema Westland: Veiligheid


CDA Westland wil geen coffeeshops in Westland. De partij wil verder vuurwerkvrije zones, effectievere aangifte bij de politie, uitgebreid cameratoezicht in winkelgebieden en voorlichting over het gebruik van drank en drugs.


Westland Verstandig wil dat gemeente en politie sneller reageren bij klachten over veiligheid. Drugsgebruik moet worden uitgebannen en drankgebruik onder met name jongeren moet terug worden gebracht.


GemeenteBelang Westland vindt dat wijkagenten meer herkenbaar en vaker aanwezig moeten zijn in de wijken en dorpen. De partij pleit voor het inzetten van vrijwillige politiefunctionarissen. Ook wil de partij een veilige weginrichting en werkende verlichting.


LPF Westland wil meer gebruikmaken van lokale beveiligingsbedrijven die 's nachts de politie assisteren en daarmee het veiligheidsgevoel vergroten. Buitengewone opsporingsambtenaren krijgen meer bevoegdheden. Drugsdealers moeten worden aangepakt.
 

VVD Westland eist een eigen politiebureau met royale openingstijden en voldoende bezetting. De partij wil verder goede verlichting en cameratoezicht. Samenwerking tussen politie en buurtwhatsapp-groepen vindt de partij het onderzoeken waard.


ChristenUnie-SGP Westland wil de wijkagent als zichtbaar en betrokken aanspreekpunt, geen coffeeshops, kleinschalige feestweken en vuurwerkvrije zones in alle dorpskernen.


D66 Westland wil een veiligheidstoets uitvoeren voordat er ergens gebouwd wordt en dat er streng gehandhaafd wordt op het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. De partij is terughoudend met cameratoezicht.


PvdA Westland wil een campagne om het taboe rond huiselijk geweld te verminderen, straten veilig maken door betere verlichting en het snoeien van struiken. De partij is voor het instellen van vuurwerkvrije zones als daar een vuurwerkshow tegenover staat.


Groenlinks Westland is voor het uitbreiden van buurtpreventie in wijken waar nu nog geen buurtpreventie is. De partij wil verder zo snel mogelijk af van alle asbesthoudende materialen bij zowel bedrijven als particulieren.

Lees verder

Stemschema Westland: Sport en recreatie


CDA Westland wil het topsportbeleid uitbreiden, zwembad De Waterman een nieuwe functie geven, zwembad De Hoge Bomen vernieuwen en onderzoek naar meer aanlegplaatsen voor bootjes. De partij is tegen huisjes op het strand van Ter Heijde, maar is voor camperplekken aan de kust.


Westland Verstandig wil dat bruggen worden opgehoogd voor vaarrecreatie en wil ruiterverbindingen laten aanleggen in Westland. Verder is de partij tegen de komst van strandhuisjes en wil het zwembad De Hoge Bomen openhouden en het topssportbeleid verder ontwikkelen.


GemeenteBelang Westland wil voldoende sportaccomodaties en zet in op kwalitatief goede zwembaden. In ecologische zones en ontwikkelingsgebieden wordt ruim baan gegeven aan verschillende vormen van recreatie en sport.


LPF Westland wil investeren in vaarrecreatie en gelooft in kleinschalige recreatie aan de kust. Er komt een succesvol topsportbeleid, een nieuw combi-zwembad 'De Hoge Bomen' en de gemeente ondersteunt actief het LHBT-beleid in de sport.
 

VVD Westland is voor de komst van strandhuisjes. Ook achter de duinenrij ziet de VVD kansen voor verblijfsrecreatie. De partij wil verder nieuwe en betere vaarverbindingen maken, die aansluiten op de regio. Ook wil de VVD steun verlenen aan sportverenigingen.


ChristenUnie-SGP Westland wil sport op school stimuleren. Ook sportclubs verdienen bescheiden steun. Aan grote en kostbare sportambities geeft de partij geen steun. CU-SGP wil het aantal boothellingen uitbreiden en is tegen de komst van huisjes op het strand.


D66 Westland wil een ruiterpadennetwerk door Westland. D66 is tegen de komst van huisjes op het strand. Alle zwembaden moeten open blijven en er moet een onderzoek komen naar de vestiging van een topsportfaciliteit.


PvdA Westland wil op het strand en in het duingebied geen infrastructuur neerleggen. De partij is tegen huisjes op het strand en wil geen uitbreiding van het aantal jaarrond-strandtenten.


Groenlinks Westland is voor rust aan de kust en is daarom tegen de komst van huisjes op het strand. De partij is voor het openhouden van de zwembaden in de gemeente. Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk worden voor mindervaliden en gehandicapten.

Lees verder

Stemschema Westland: Verkeer, vervoer en buitenruimte


CDA Westland wil een lightrailverbinding langs de N211 en N213, alternatief vervoer waar openbaar vervoer niet meer rendabel is (bijvoorbeeld Maasdijk) en de bereikaarheid van het World Horti Center verbeteren.


Westland Verstandig wil een Westlands fietsplan opstellen, beter openbaar vervoer op maat en een betere verkeerscirculatie binnen de dorpskernen. De partij ondersteunt het initiatief voor een shuttlebusverbinding tussen Ter Heijde en Monster.


GemeenteBelang Westland is voorstander van een 'groenroute Westland' waarbij de parken en natuurgebieden in Westland door veilige fietsroutes met elkaar worden verbonden. GBW wil goede busverbindingen met de omliggende steden. Kleine initiatieven als de PlusBus krijgen steun.


LPF Westland wil openbaar vervoer ook behouden in de kleine kernen, desnoods door gemeentelijke alternatieven te bieden. Ook wil de partij onderzoeken of station Maasdijk aan de Hoekse Lijn kan worden toegevoegd en of een tramlijn naar het World Horti Center haalbaar is.
 

VVD Westland wil inzetten op betere doorstroming met meer asfalt en verkeersinformatiesystemen. De liberalen willen dat Westland ook aangesloten wordt op de lightrailverbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Pleinen in alle kernen moeten op de schop.


ChristenUnie-SGP Westland wil meer vervoer op maat om lege bussen te voorkomen. Daarnaast is de partij voorstander van een lightrailverbinding door het Westland. Verder moeten ontbrekende schakels in het fietspadennet worden ingevuld.


D66 Westland pleit voor hoogwaardig openbaar vervoer, ook in de avonden en nacht en directe verbindingen naar het Delftse en Haagse ziekenhuizen. Ook wil de partij fietssnelwegen.


PvdA Westland wil meer en sneller openbaar vervoer zodat de verkeersdruk afneemt. Fietspaden moeten veiliger worden gemaakt. Ook pleit de partij voor een tram- of lightrailverbinding met Den Haag en Rotterdam.


Groenlinks Westland wil een railverbinding tussen Westland en de grote steden, niet alleen voor vervoer van mensen, maar ook voor containers. Verder wil de partij fietspaden die in ieder geval gescheiden zijn van vrachtverkeer. Dorpscentra moeten autovrij of autoluw worden.

Lees verder

Stemschema Westland: Zorg en Welzijn


CDA Westland wil een actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problemen en stapeling van problemen ondersteunen. De Naaldhorst-locatie en de Ark-locatie zouden moeten worden omgebouwd tot brede zorginstellingen.


Westland Verstandig wil een verpleeg- en revalidatiecentrum in Westland. De partij wil verder dat al het geld dat bedoeld is voor de zorg ook daaraan besteed wordt en dat er een nachtapotheek in Westland komt.


GemeenteBelang Westland wil zorgsteunpunten in elk dorp en zal serieuze initiatieven daartoe ondersteunen. De partij wil jongeren een eigen plek geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten.


LPF Westland wil belevingsgerichte zorg, waarbij de behoefte van de mens centraal staat. Kleinschalige zorgaanbieders krijgen wat LPF betreft meer mogelijkheden en ruimte in Westland. De gele jongerenbussen keren terug.
 

VVD Westland wil de zorg toegankelijker maken door 1 loket te realiseren. De partij wil geschikte gemeentepanden in bruikleen beschikbaar stellen voor kleinschalige opvang van ouderen.


ChristenUnie-SGP Westland wil zorg met een meer christelijke identiteit toegankelijk houden. Er moet goede zorg zijn voor ouderen en regelmatig overleg met kerken.


D66 Westland wil voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren, een goede overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg en een snelle hulp bij schuldproblematiek.


PvdA Westland wil dat er meer woonzorgzones komen, waarin wonen, zorg en voorzieningen bij elkaar samenkomen. De partij wil verder dat het behandelcentrum in Naaldwijk wordt uitgebreid tot volwaardige polikliniek met een nachtapotheek. 


Groenlinks Westland wil een nachtapotheek in Westland, wil het vervoer van mensen met een beperking verbeteren en wil in elke kern een 'huis van de wijk' creëren om eenzaamheid tegen te gaan.

Lees verder

Stemschema Midden-Delfland

Dit is het Stemschema Midden-Delfland. Aan de hand van negen thema's kun je zien waar partijen staan. Let op, dit is geen vervanging voor het lezen van verkiezingsprogramma's. Wel kan het je helpen om een beter idee te krijgen van de standpunten van de diverse partijen.

Lees verder

Stemschema Maassluis

Dit is het Stemschema Maassluis. Aan de hand van negen thema's kun je zien waar partijen staan. Let op, dit is geen vervanging voor het lezen van verkiezingsprogramma's. Wel kan het je helpen om een beter idee te krijgen van de standpunten van de diverse partijen.

Lees verder

Stemschema Westland

Dit is het Stemschema Westland. Aan de hand van negen thema's kun je zien waar partijen staan. Let op, dit is geen vervanging voor het lezen van verkiezingsprogramma's. Wel kan het je helpen om een beter idee te krijgen van de standpunten van de diverse partijen.

Lees verder

Binnenkort: Stemschema

Binnenkort is hier het WOS Stemschema te vinden. Via het Stemschema zie je in een oogopslag waar partijen staan op diverse thema's als woningbouw, duurzaamheid en infrastructuur.

Lees verder

Stemschema Westland: Woningbouw


Lees verder

Verkiezingsagenda

In de komende tijd zijn er diverse debatten en uitzendingen over de verkiezingen. Hieronder een overzicht:

Lees verder

Stemschema WonenLees verder

65 jaar na de watersnoodramp van 1953

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 voltrok zich een van de grootste rampen die ons land gekend heeft, de Watersnoodramp. Inmiddels is dat 65 jaar geleden. Ook voor onze regio had de ramp gevolgen...

Lees verder

Hoe zit dat?

Wat moet er volgens jou uitgezocht worden door de journalisten van de WOS? Met 'Hoe zit dat?' willen we te weten komen wat jij nou graag zou willen weten over 'ons gebied'. Stuur jouw vraag (over jouw woonplaats, gemeente of de hele regio) in die wij zouden moeten uitwerken.

Lees verder

Deze week in WOS Sport

Deze week in WOS Sport :

Lees verder

Zaterdag 28 oktober in WOS Sport

Programma WOS Sport zaterdag 28 oktober

Lees verder

Programma WOS Sport zondag 22 oktober 2017

Programma WOS Sport zondag 22 oktober 2017

Lees verder

Programma WOS Sport 21 oktober 2017

WOS Sport zaterdag 21 oktober 2017

Lees verder

Zondag in WOS Sport

Programma WOS Sport zondag 17 september 2017

Lees verder

Zaterdag in WOS Sport

Zaterdag 16 september in WOS Sport

Lees verder

Zondag in WOS Sport

Zondag in WOS Sport

Lees verder

WOS Sport op zaterdag

Programma WOS Sport zaterdag 9 september 2017

Lees verder

Hoe komt Ben & Sem tot stand?

Elke week hebben we bij WOS.nl op vrijdag de strip Ben & Sem van striptekenaar Richard de Rijke online staan. De strip gaat altijd over onze regio en met de twee figuurtjes proberen we ook de regio uit te dragen. Zo is Ben de Bij 'Westlands' gekleurd. Sem de Slak is gebasseerd het feit dat Maassluizers ook wel 'slakken worden genoemd' en dat Midden-Delfland, wat een zogeheten CittaSlow-gemeente is, een slak als CittaSlow-keurmerk heeft. In het stappenplan hieronder kun je zien hoe de strip wekelijks tot stand komt.

Lees verder

Ontdek Westland, nieuw programma op WOS TV

Vanaf september is op WOS TV het nieuwe programma “Ontdek Westland” te zien. In deze reeks van acht afleveringen gaat presentatrice Sylvana op een sportieve, uitdagende en creatieve manier onze Westlandse kernen ontdekken. Door middel van diverse opdrachten in winkels en tijdens activiteiten zal Sylvana ontdekken wat er allemaal te doen is. De eerste uitzending start vrijdagavond 1 september op WOS TV en wordt het hele weekend herhaald. Dan wordt de kern ’s-Gravenzande ontdekt.

Lees verder

Rake Vragen


Lees verder

Open Dag WOS MediaLees verder

Varend Corso 2018Lees verder

Frequenties

Bekijk hier op welke frequentie jij WOS TV kunt bekijken of WOS Radio kunt beluisteren. Is de WOS niet bij jouw kabelbedrijf te ontvangen? Geen nood, je kunt ook naar ons kijken en luisteren via internet!

Lees verder

Verkiezingsprogramma's Midden-Delfland


Lees verder

Verkiezingsprogramma's Maassluis


Lees verder

Verkiezingsprogramma's Westland


Lees verder

GR 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen met de dag dichterbij. Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus. De WOS volgt al het verkiezingsnieuws via radio, televisie en natuurlijk online.

Zo lees je hier de laatste berichten rond de verkiezingen en op deze pagina houden we bij welke partijen er per gemeente meedoen met de verkiezingen en wie de lijsttrekkers zijn.

Lees verder

google5fc7ae8fc6d5153e.html


Lees verder

PBO Onderwijs en Educatie: Arie van der Ende (secretaris)

Al geruime tijd ben ik werkzaam bij de Lentiz Onderwijsgroep. Eerst als docent op de voormalige Chr. Land en Tuinbouwschool in Naaldwijk (nu Lentiz Flora College), daarna als teamleider bij de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in De Lier (nu Lentiz MBO Greenport) en sinds 2005 ben ik teamleider
bij Lentiz MBO Outdoor/MBO Animal in Maasland.

Lees verder

PBO Maatschappelijke Zorg en Welzijn: Aad van der Valk

Aad van der Valk is Sociaal Makelaar bij Vitis Welzijn.

Lees verder

PBO Kerkgenootschappen en Ouderen: Arie van Dijk

Sinds 2009 ben ik gepensioneerd na een arbeidzaam leven van 40 jaar in de automatisering bij Siemens. Momenteel zet ik me in voor Schuldhulpmaatje Westland, waarbij we inwoners van de gemeente Westland die financieel in de problemen zitten of dreigen te komen met raad en daad bijstaan. Daarnaast volg ik als hobby cursussen geschiedenis bij HOVO Rotterdam over interessante gebeurtenissen in het Europese verleden.

Lees verder

PBO Kunst en Cultuur: Peter Smit (voorzitter)

Sinds 1980 ben ik werkzaam als gemeentearchivaris, eerst van de gemeente Naaldwijk en vanaf 2004 van de gemeente Westland. In die functie ben ik verantwoordelijk voor het Historisch Archief Westland. Verder ben ik actief als bestuurslid van de Stichting Historische Publicaties Westland en de Stichting Schrijverscollectief Westland. Daarnaast ben ik voorzitter van een ledenraad van de Rabobank (afdeling De Lier/Maassluis) en lid van het Coöperatiefonds Rabobank Westland.

Lees verder

Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS