Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Westlandse raad neemt in geheim besluit om woningoverlast voor te zijn woensdag 19 februari 2020 22:10

Westlandse raad neemt in geheim besluit om woningoverlast voor te zijn

De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen om onder meer woningoverlast via kamergewijze verhuur en woningsplitsing tegen te gaan. Initiatieven om woningen te splitsen - met als mogelijke risico's overbewoning, geluidsoverlast en extra parkeerdruk - worden in de la gelegd tot een definitief bestemmingsplan is vastgesteld. Dit besluit, dat niet los kan worden gezien van een ontwikkeling aan de Hertenlaan 2 in Honselersdijk, is genomen in een geheime vergadering van de gemeenteraad, die dinsdagavond om 18.00 uur is gehouden, voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering. Alle betrokkenen hadden een zwijgplicht tot en met middernacht in verband met de officiële publicatie van het besluit. Daarmee moest worden voorkomen dat er in de tussentijd aanvragen zouden worden ingediend. De Huisvestingsverordening van de gemeente Westland regelt niet dat daarbij getoetst wordt aan een goed woon- en leefklimaat. Om dat wél te bereiken, is tevens een planologische regeling nodig. Deze ontbreekt momenteel voor de kernen van Westland. Volgens de gemeente is er "een toename van initiatieven waarbij geconstateerd is dat de huidige bestemmingsplannen onvoldoende kaders geven om negatieve effecten op de leefomgeving tegen te gaan".'Misbruik van vertrouwen' Fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig heeft na het verstrijken van de zwijgplicht het college van vals spel beticht. B en W hebben volgens hem misbruik van vertrouwen gemaakt. "Groot was de shock te moeten vaststellen dat het college plotsklaps op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, toch een vergunning afgaf voor huisvesting van 28 arbeidsmigranten bij de Hertenlaan in Honselersdijk", meldt hij. Volgens Duijsens was dit in strijd met de belofte, in strijd met het voorbereidingsbesluit waarvan het college wist dat het er aan zat te komen. Na 18 februari had de vergunning niet meer verleend kunnen worden vanwege dat voorbereidingsbesluit. Hoewel het college desgevraagd woensdagmiddag met een reactie zou komen op de aantijgingen van Duijsens, is het daar nog niet van gekomen. Wel kwam er deze dag nog een nieuwe dimensie aan de vergunning voor Hertenlaan 2. In die vergunning staat als een van de voorwaarden, dat er binnen een straal van 100 meter geen arbeidsmigranten mogen wonen. Door Westland Verstandig is de volgende schriftelijke vraag bij het college ingediend: "Inmiddels komt bij onze fractie het bericht binnen dat op 92 meter afstand van de woning Hertenlaan 2 zich bevindt Hofstraat 11 en daar is al een gebruiksfunctie kamergewijze verhuur voor verleend. (…) Is dit nog voor het college aanleiding om de vergunning weer in te trekken?" 
Lees meer
Video Nog geen knoop doorgehakt over belastingcompensatie Westlandse sportverenigingen woensdag 19 februari 2020 15:03

Nog geen knoop doorgehakt over belastingcompensatie Westlandse sportverenigingen

Er is dinsdagavond in de Westlandse gemeenteraad nog geen knoop doorgehakt om sportverenigingen te compenseren voor de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) per 1 januari dit jaar. Doordat de stemmen staakten (18 voor, 18 tegen) moet er volgende maand opnieuw gestemd worden. Dat de stemmen staakten, kwam doordat raadslid André van den Berg (GemeenteBelang Westland) uit een oogpunt van integriteit niet aan de stemming deelnam, omdat hij in het bestuur van omnisportvereniging Velo zit. Zijn fractiegenoten stemden vóór.Dat sportverenigingen, vanwege hun maatschappelijk belang, zoveel mogelijk moeten worden ontzien, wordt raadsbreed onderkend. Daarom was er eind 2018 unaniem een motie aangenomen om sportverenigingen vanaf 1 januari 2020 onder het lagere ozb-tarief te laten vallen. Het college van B en W kon dit niet uitvoeren wegens juridische risico's. Uitkomst was dat sportverenigingen per 1 januari 2020 met een ozb-verhoging van 25 procent te maken kregen. Om de verenigingen toch tegemoet te komen, is door de fracties van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland het initiatief voor een compensatieregeling genomen. In hoeverre clubs veel financieel nadeel hebben van de ozb-verhoging loopt nogal uiteen. De initiatiefnemers van het voorstel kwamen met vier voorbeelden van verhoging van deze belasting. De grootste verhoging was bijna 4.300 euro bij omnivereniging Velo, waarbij in de diverse sporten 2.300 leden zijn betrokken. Bij KMD, met 840 leden gaat het om een verhoging van 1,95 euro per lid en bij Hockeyvereniging Westland om 1,17 euro per lid.Behalve de initiatiefnemende fracties werd ook vóórgestemd door coalitiepartij VVD en door D66, GroenLinks en PvdA. De andere fracties zijn er voorstander van om dit te regelen bij de begrotingsbehandeling komend najaar en dan tevens ook voor niet-sportverenigingen.De beoogde compensatieregeling voor de sportverenigingen betekent voor de gemeente Westland een financieel nadeel van 125.000 euro. Dat kan de komende drie jaar binnen de begroting worden opgevangen. Als een dergelijke regeling ook moet worden getroffen voor niet-sportverenigingen komt daar nog een bedrag van 115.000 euro bij. Maar die ruimte is er nu niet. Wel heeft de raad een motie aangenomen om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Het betreft een extra aansporing, omdat wethouder Van der Stee daar feitelijk al mee bezig is.
Lees meer
Fracties ongerust over uitblijven uitspraak 'Noorddijk-Geerkade' woensdag 19 februari 2020 13:01

Fracties ongerust over uitblijven uitspraak 'Noorddijk-Geerkade'

De fracties van Forum voor Maassluis en de ChristenUnie vragen zich af hoe het kan dat de uitspraak van de Raad van State over het bouwplan aan de Noorddijk-Geerkade wederom is uitgesteld. De zaak, die door omwonenden is aangespannen, werd in oktober vorig jaar behandeld. De uitspraak is inmiddels voor de vierde keer uitgesteld, maar volgens een woordvoerder van de Raad van State is de verwachting dat de uitspraak nu echt snel volgt. Volgens de partijen heeft toenmalig wethouder Arnold Keijzer nog verklaard dat alles juridisch was dichtgetimmerd, maar daar hebben de fracties nu dus hun twijfels bij. Forum en ChristenUnie willen ook meer weten over de PFAS die zou zijn aangetroffen in de bodem van de bouwlocatie en of het klopt dat een gewijzigde watervergunning tot verdere vertraging leidt.Tot slot willen de partijen ook weten welke gevolgen het voor de gemeente Maassluis heeft als de Raad van State de omwonenden in het gelijk stelt en welke kosten voor juridische bijstand er inmiddels zijn gemaakt in dit project.De gemeente Maassluis en ontwikkelaar Leyten zijn al sinds 1997 bezig om een aantal huizen aan de Noorddijk te bouwen op een plek waar in het verleden ook panden hebben gestaan. Tegen het plan hebben de omwonenden veel bezwaren. In 2014 kregen zij deels gelijk van de rechter, die vond dat het bouwplan gedeeltelijk niet in het bestemmingsplan Binnenstad paste. In plaats van 13 zijn er nu 11 woningen gepland.
Lees meer
Vergunning voor arbeidsmigranten in Hertenlaan vrijdag 14 februari 2020 15:03

Vergunning voor arbeidsmigranten in Hertenlaan

Een woning aan de Hertenlaan 2 in Honselersdijk mag zo worden verbouwd, dat er 28 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. De aanvraag is beoordeeld en getoetst aan de weigeringsgronden die genoemd worden in de 'Huisvestingsverordening Westland 2019', waarna burgemeester en wethouders hebben besloten de vergunning te verlenen. Volgens het college is voldaan aan de eisen op het gebied van de volkshuisvesting, de algemene en fysieke leefbaarheid en de parkeernormering. Zo ligt het pand meer dan 100 meter van een ander pand waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Verder komt de leefbaarheid in het gebied niet onder druk, omdat de parkeerdruk niet zal toenemen, aldus het college. Daarnaast voldoet het pand aan de eis dat per bewoner een gebruiksoppervlakte van minimaal 12 m2 beschikbaar moet zijn. Tot slot wordt voldaan aan de eisen van goed verhuurderschap. Er moeten huis- en leefregels zijn en er dient iemand aangesteld te worden als aanspreekpunt voor de bewoners en omwonenden bij klachten. Bovendien moet de verhuurder bij overlast meewerken aan de aanpak die de gemeente hanteert in geval van woonoverlast en aan buurtbemiddeling.Omwonenden hadden laten weten het niet eens te zijn met het voorgenomen aantal arbeidsmigranten en te vrezen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ze waren vooral boos dat zij niet al in een vroeg stadium waren gehoord door de initiatiefnemer en de gemeente. Ze maken dan ook bewaar tegen de verleende vergunning en hun advocaat gaat bij de rechtbank een voorlopige voorziening vragen om te voorkomen dat er al met de verbouwing wordt begonnen.
Lees meer
'Westland moet niet gasloos worden' vrijdag 14 februari 2020 13:01

'Westland moet niet gasloos worden'

Bestaande woningen in Westland moeten hun gasaansluiting behouden en nieuwbouwwoningen moeten op het gasnet aangesloten kunnen worden. Dat stellen de politieke partijen GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig en (coalitiepartij) LPF Westland. Om dat te bereiken moet de gemeente bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangemeld als aangewezen gebied waar een aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is. De partijen, die samen een meerderheid in de raad vormen, komen hiertoe met een initiatiefvoorstel. Ze vinden wel dat alle Westlandse woningen duurzame energie moeten krijgen, maar de burgers moeten wel de vrijheid houden om zelf te kiezen voor 'gasloos' of groen gas. Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van groen gas. Maar de initiatiefnemers willen dat groen gas voor alle panden beschikbaar is, zowel bestaande als nieuwe. Groen gas is volgens de drie partijen de eenvoudigste manier om het energiegebruik te verduurzamen. Het duurzame gas (voor Westland) kan voor een groot deel opgewekt worden met biomassa afkomstig van de lokaal aanwezige agrarische sector. Ook wordt gewezen op de groengasinstallatie in Den Hoorn. Die levert nu groen gas voor de transportsector, maar het volume van 4,5 miljoen m3 is ook goed voor de gasvoorziening voor 3.000 huishoudens. GemeenteBelang Westland, LPF Westland en Westland Verstandig beschouwen 'heel Nederland van het gas af' als een politiek besluit dat vooral ideologisch gemotiveerd is. "De huidige alternatieven voor 'gasloos' zijn geen bewezen technologie op lange termijn. Evenmin gaan we het redden met alleen zon en wind als alternatief voor aardgas", aldus de partijen. Daarom willen zij dat gemeente Westland actief bedrijven stimuleert en faciliteert om groen gas goedkoper en op grote schaal te maken en leveren. Uitzonderingen daargelaten leidt groen gas tot de laagste maatschappelijke kosten en geeft het burgers de minste sores, aldus de drie partijen. De gevraagde 'aanwijzing' is niet bedoeld om gasgebruik te stimuleren. De initiatiefnemers willen een aardgasaansluiting bij nieuwbouw toe kunnen staan vanwege de ambitie voor groen gas als duurzame energiebron. Ook waterstof kan in de toekomst een optie zijn. Hiervoor blijft een gasaansluiting nodig.
Lees meer