Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

PS19: Hoe denken partijen over kwesties in onze regio?

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: donderdag 7 maart 2019 12:12

Foto: Google Streetview


De Provinciale Statenverkiezingen komen er aan, maar hoe denken de partijen over kwesties in onze regio? De WOS heeft het hen gevraagd en legde alle achttien partijen in totaal tien stellingen voor. Ruim de helft van de partijen wilde daar wel tijd voor maken. Hieronder de stellingen en de antwoorden per partij:


SGP: Ja, wij hebben eerder initiatieven voor een lightrailontwikkeling in het Westland actief gesteund.
Jezus Leeft: Ja, is beter voor het milieu en het vermindert de fileproblemen.
D66: Lightrail is een optie, maar een vrijliggende busbaan kan ook. De bevoegdheid ligt echter bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
50Plus: Ja, het aanbieden van alternatieven is wenselijk. 50Plus wil in dit geval een bindend referendum voorstellen en het niet alleen overlaten aan de vervoersregio (MRDH).
VVD: Mogelijk, maar alleen wanneer hier voldoende vraag naar is. Een HOV-bus is een mooie eerste stap.
Partij voor de Dieren: Ja, we willen openbaar vervoer dat zowel in stedelijk als landelijk gebied duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk is.
CDA: Ja, het CDA wil uitbreiding van de Randstadrail, in het bijzonder naar het Westland, bijvoorbeeld langs het World Horti Centre in een route van Maassluis naar de Uithof.
GroenLinks: Ja, we zijn hierover al eerder met een voorstel gekomen.
SP: Ja, als lightrail de beste optie is, dan gaan we daarvoor. Ook wil de SP onderzoeken of er behoefte is aan nachtbussen.
PvdA: Ja, fiets en het openbaar vervoer staan bij ons op één. Dit moet wel samen met gemeentes en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag worden gedaan.

SGP: Ja, wij zijn er geen tegenstander van, indien er behoefte voor is en dit gedragen wordt door het gebied en een logische agrarische functie als onderdeel wordt meegenomen.
Jezus Leeft: Ja, we zijn voor meer natuur en recreatie.
D66: Ja, we pleiten voor extra geld voor nieuwe natuur.
50Plus: Ja, maar de gemeente zal mee moeten financieren en er moet draagvlak voor zijn bij de burgers.
VVD: We moeten een balans vinden tussen de boer, de recreant en de bewoners van dit gebied.
Partij voor de Dieren: Ja, de Bonnenpolder krijgt de bestemming natuur.
CDA: Ja, als aansluiting op en vergroting van het Staelduinsebos.
GroenLinks: Ja, wat ons betreft ligt de nadruk op de natuur.
SP: Ja, dit mag wat ons betreft samen gaan met een vorm van begraven in de natuur.
PvdA: Ja, we steunen het initiatief om het gebied rond het Staelduinse Bos nog fijner te maken.


SGP: Neen. Midden-Delfland is een groene, open gemeente tussen stad en glas. Dan is dit open gebied niet geschikt voor windmolens.
Jezus Leeft: Nee, wel in zee, daar hebben omwonenden er geen last van.
D66: Nee, gebieden moeten niet langer vooraf worden aangewezen. Per voorstel beoordelen. Windmolens moeten landschap niet verstoren maar accentueren.
50Plus: Ja, dat kan ook in Midden-Delfland. Daarbij zal in overleg met gemeenten en burgers moeten worden bekeken welke plaatsen hiervoor geschikt zijn.
VVD: Nee, de VVD is tegen grootschalige windenergie in het open cultuurhistorische landschap van Midden-Delfland.
Partij voor de Dieren: Ja, maar alleen op industrieterreinen en langs snelwegen.
CDA: Mag wel, moet niet, verduurzaming lukt alleen met draagvlak. We zijn tegen gedwongen plaatsing van windmolens.
GroenLinks: Ja, en omdat er rondom windmolens niet mag worden gebouwd, helpen ze het landschap open en groen te houden.
SP: Nee, er moeten hier geen windmolens geplaatst worden, het blijft wat ons betreft een open gebied.
PvdA: Nee, wij zijn voor windmolens op zee. Alleen als omwonenden instemmen vinden we het goed.

SGP: Neen, maar eventueel wel het gedeelte van het busvervoer dat door de Hoekse Lijn sec. ingevuld gaat worden. Het busvervoer kan wel veranderen door mede te functioneren als toevoer van reizigers naar de Hoekse Lijn voor verdere bestemmingen.
Jezus Leeft: Voor, het openbaar vervoer moet verbeteren.
D66: Een nieuwe lightraillijn mag niet tot verschraling van het lokale openbaar vervoer leiden.
50Plus: Vervoershaltes dienen op loopafstand van dorpen en wijken te liggen. Mogelijk kunnen reguliere buslijnen worden vervangen door buurtbussen.
VVD: We willen dat de inwoners zelf kunnen kiezen welke vorm van vervoer ze willen nemen.
Partij voor de Dieren: Ja, de provincie zorgt voor snellere routes voor bussen en regiotaxi's.
CDA: Eens, het CDA wil dat iedere wijk goed bereikbaar is. Zonder een sterk OV-netwerk loopt de regio nog verder vast.
GroenLinks: Eens, het busvervoer zou goed moeten aansluiten op de Hoekse Lijn, zodat het een goed netwerk vormt.
SP: Eens, het is heel belangrijk dat er ook een fijnmazig netwerk van bussen in de regio is.
PvdA: Ja, hier zijn we het mee eens.

SGP: Ja, want er is nog geld voor gereserveerd.
Jezus Leeft: Ja, milieu en natuur zijn belangrijk voor onze partij.
D66: Ja, hier moet voldoende geld voor beschikbaar zijn.
50Plus: Dat is wel erg algemeen. Zowel provincie als gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn hierbij betrokken.
VVD: We vinden dat extra geld niet altijd leidt tot een verbetering van het landschap. Innovatieve bedrijvigheid moet volop de kans krijgen om het gebied open en groen te houden.
Partij voor de Dieren: Ja, openbare ruimte in Zuid-Holland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren.
CDA: Ja, zo kan in de toekomst dit mooie landschap worden behouden en wordt recreatie veiliggesteld.
GroenLinks: Ja, en we willen samenwerken met de agrariërs in het gebied.
SP: Ja, als dat nodig is voor het beschermen en ontwikkelen van het landschap.
PvdA: Ja, dat hebben we in het verleden als eens voorgesteld.

SGP: Ja, want in ons verkiezingsprogramma staat de volgende zin: "Bevorderen van vrachtvervoer over water".
Jezus Leeft: Ja, ontlast het wegverkeer.
D66: Ja, één binnenvaartschip zorgt voor zestig vrachtwagens minder op de weg. We willen investeren in goede aanlegplaatsen en hoogwaardige overslaglocaties.
50Plus: Voor grotere vaarwegen zou hier gebruik van kunnen worden gemaakt.
VVD: De provincie moet meer oog hebben voor de infrastructuur die pas bij het moderne goederenvervoer over water.
Partij voor de Dieren: Ja, duurzaam goederenvervoer over water wordt gestimuleerd.
CDA: Ja, zo kan worden voorkomen dat het wegennet in het Westland nog verder vastloopt.
GroenLinks: Ja, we zijn voorstander van zo veel en zo schoon mogelijk (vracht)vervoer over water.
SP: Ja, waar dit mogelijk is heeft vervoer over water onze voorkeur.
PvdA: Ja, dat helpt files beperken. De scheepvaart moet wel schoner worden, want we zijn ook voor schone lucht.

SGP: Verdere grootschalige bebouwing van de kust is niet wenselijk.
Jezus Leeft: Tegen, het is goed wonen in die gebieden. Uiteraard geen flats of woonwijken.
D66: Voor, de Zuid-Hollandse kust behoort tot de mooiste natuur van Nederland en dat willen we zo houden.
50Plus: Ja, wij zijn tegen verrommeling van de kust.
VVD: Tegen lukraak bouwen, maar ook tegen een verbod. Er moet een goede kustvisie komen.
Partij voor de Dieren: Ja, de duinen en het strand blijven onaangetast.
CDA: Eens, we zijn tegen het volbouwen van het kustgebied.
GroenLinks: We willen hier geen Belgische toestanden. Iedereen moet kunnen genieten van het strand. We zijn dus tegen bebouwing van de kust.
SP: Eens, de duinen zijn van ons allemaal, daar past geen bebouwing, of het nu hoog of laag is.
PvdA: Eens, de kust is voor iedereen, dus we zijn tegen privatisering en bebouwing.

SGP: "Ruim baan voor fietsers, onder andere door de aanleg van snelfietsroutes."
Jezus Leeft: Ja, het ontlast het wegverkeer en het is goed voor het milieu.
D66: Ja, fietspaden moeten ook veiliger worden door betere verlichting en door het vermijden van gelijkvloerse kruisingen met N-wegen.
50Plus: Nee, we zien geen aanleiding om het bestaande fietspadennetwerk uit te breiden.
VVD: Ja, hier willen we meer geld voor uittrekken met meer oplaadplaatsen en goede stallingsmogelijkheden.
Partij voor de Dieren: Ja, ruim baan voor de voetganger en fietser.
CDA: Ja, ook snelfietspaden dragen bij aan een goede bereikbaarheid.
GroenLinks: Ja, er moet een goed en aantrekkelijk netwerk komen van (snel)fietspaden.
SP: Ja, maar dit mag niet ten koste gaan van overige fietsvoorzieningen of de aanwezige natuur onevenredig aantasten.
PvdA: Hiermee zijn we het eens.

SGP: Ja, zeker voor het langzame verkeer. Autoverkeer zolang er behoefte in de praktijk blijft bestaan.
Jezus Leeft: Ja, het ontlast het wegverkeer.
D66: Ja, in elk geval voor fietsers en voetgangers.
50Plus: Een veerverbinding blijkt wenselijk zolang de Blankenburgtunnel niet geschikt is voor fietsers.
VVD: Ja, die blijft noodzakelijk, in het bijzonder voor fietsers, scooters, voetgangers en rolstoel- en scootmobielgebruikers.
Partij voor de Dieren: Ja, veerverbindingen worden, waar mogelijk, in stand gehouden.
CDA: Ja, de veerverbinding blijft gewoon van belang.
GroenLinks: Ja, want de Blankenburgtunnel is alleen geschikt voor autoverkeer.
SP: Ja, absoluut. Met het veer is er een veilige omreisroute bij een calamiteit en een goed alternatief bij files.
PvdA: Ja, voor fietsers en wandelaars blijft deze veerverbinding nodig.

SGP: Het beste is dat daar een gezamenlijke aanpak uit voortkomt. Omdat een provinciaal fonds alleen te gering van omvang zal zijn, kan het in een totaal integrale aanpak wel een onderdeel van vormen.
Jezus Leeft: Ja, iedereen heeft recht op goede woonruimte.
D66: Nee, het meebetalen aan woningbouw is wat ons betreft geen provinciale taak.
50Plus: Een fonds is wenselijk doch ook met bijdragen van de desbetreffende gemeenten.
VVD: Tegen, want woningen realiseren is een taak voor de gemeenten.
Partij voor de Dieren: Ja, de provincie draagt bij aan voldoende sociale woningbouw en gaat verkrotting actief bestrijden.
CDA: Het is aan gemeenten om huizen te bouwen, maar het CDA wil wel dat de provincie investeert in betaalbaar wonen met een 'Lage Lastenfonds': verduurzaming om de vaste lasten naar beneden te krijgen.
GroenLinks: Ja, het realiseren van betaalbare en duurzame woningen levert veel op.
SP: Ja, maar het mag niet leiden tot het spekken van de kas van gemeenten, die hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.
PvdA: Eens, om meer betaalbare woningen te krijgen en voor voor de verduurzaming is een provinciaal fonds logisch.

De PVV gaf aan geen tijd te hebben voor het beantwoorden van de stellingen. ChristenUnie, Nida, Denk, Code Oranje, Lokale Partijen Zuid-Holland en Forum voor Democratie hebben niets laten weten.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS